Centrala Studiestödsnämndens förslag på regelförenklingar inom omställningsstudiestödet

Remissvar gällande Centrala Studiestödsnämndens förslag på regelförenklingar inom omställningsstudiestödet.

Kammarkollegiet har beretts möjlighet att inledningsvis yttra sig över avsnitt 4 i rubricerad promemoria. Avsnittet har granskats mot bakgrund av myndighetens uppdrag och verksamhet. Kammarkollegiet ställer sig positiv till CSN:s förslag om att fler studerande ska ha förtur till ytterligare omställningsstudiestöd samt att ramtiden för arbetsvillkoren ska beräknas från starten av den första tidsperioden som en ansökan avser.

Detta remissvar har beslutats av avdelningschef Anna Walldén, efter föredragning av utvecklingshandläggare Linda Nettelbo. I den slutliga beredningen har utvecklingshandläggare Margit Pommerening och enhetschef Richard Svanegård deltagit.

Remissvaret skickades till Utbildningsdepartementet den 31 januari 2024.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-767-2024

Departementets diarienummer: U2023/03200