Rapport: FI2023/02894

Remissvar gällande Rapport: FI2023/02894

Kammarkollegiet har inte några synpunkter på förslaget i fråga, men i det fall regeringen beslutar att någon del av verksamheten ska avvecklas vill Kammarkollegiet betona vikten av att ett sådant beslut tydligt anger att Fastighetsmäklarinspektionen och/eller Konsumentverket ansvarar för att vidta nödvändiga åtgärder för att avvecklingen ska kunna ske per det datum regeringen bestämmer.

Skulle regeringen även anse att det behövs ett kompletterande uppdrag till Kammarkollegiet att därefter hantera kvarvarande avvecklingsåtgärder är det viktigt att det uppdraget ges i så pass god tid att det kan samordnas med det ansvar som regeringen gett Fastighetsmäklarinspektionen och/eller Konsumentverket.

Remissvaret beslutades av avdelningschef Elisabeth Hammar efter föredragning av verksjurist Jennie Berglingoch skickades till Finansdepartementet den 15 april 2024.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-3819-2024

Departementets diarienummer: Fi2024/00586