Avräkning i finansieringssystemet

Remissvar gällande Klimat- och näringslivsdepartementets promemoria Avräkning i finansieringssystemet.

Kammarkollegiet tillstyrker förslagen i den remitterade promemorian.

Remissvaret beslutades av chefen för avdelningen för kapitalförvaltning Katarina Ahlstedt efter föredragning av juristen Karl Eckberg och skickades till Klimat- och näringslivsdepartementet den 12 juni 2024.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-5179-2024

Klimat- och näringslivsdepartementets diarienummer: KN2024/00955