Utredningen Partipolitiska lotterier (Ds 2024:3)

Remissvar gällande utredningen Partipolitiska lotterier (Ds 2024:3).

Kammarkollegiet har tagit del av remissen av utredningen Partipolitiska lotterier.

Utifrån de aspekter som Kammarkollegiet har att beakta har vi inga synpunkter på de alternativa förslag som presenteras i Ds 2024:3.

Detta beslut har fattats av tf. avdelningschefen Anette Schierbeck. Föredragande har varit advokatfiskalen Emma Ström. I den slutliga handläggningen har även enhetschefen Anette Bergholm deltagit.

Remissvaret skickades till Finansdepartementet den 19 juni 2024.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-4536-2024

Departementets diarienummer: Fi2024/00925