Ökade möjligheter till omställningsstudiestöd för personer inom bristyrken

Remissvar gällande Utbildningsdepartementets promemoria Ökade möjligheter till omställningsstudiestöd för personer inom bristyrken.

Kammarkollegiet ställer sig positiv till förslagen i promemomorian som ska göra det lättare för personer som redan arbetar inom bristyrken att få omställningsstudiestöd och möjlighet att ställa om på arbetsmarknaden. Kammarkollegiet framför synpunkter på avsnitt 6.1 och 6.4 i promemorian. Synpunkterna redovisas nedan.

6.1 Ekonomiska konsekvenser för staten

På sidan 17, avsnitt 6.1, sista meningen, står ”Om det beräknade anslaget inte nyttjas fullt ut kan förslaget leda till ökade utgifter för omställningsstudiestöd”

Kammarkollegiet önskar ett förtydligande av meningen och dess innebörd.

6.4 Konsekvenser för Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS)

Kammarkollegiet delar inte promemorians bedömning att förändring i bestämmelserna inte påverkar ärendemängden hos ÖKS i någon större utsträckning. Kammarkollegiet anser att ärendeinflödet till ÖKS bör minska när föreslagen lagändring trätt i kraft eftersom fler personer än i dag kommer att få rätt till omställningsstudiestöd.

Remissvaret har beslutats av avdelningschef Anna Walldén efter föredragning av utvecklingshandläggare Marie Adrian Bergdahl. I den slutliga beredningen har jurist Amanda Swahn och enhetschef Richard Svanegård deltagit.

Remissvaret skickades till Utbildningsdepartementet den 27 februari 2024.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-766-2024

Departementets diarienummer: U2024/00081