En enklare hantering av vattenfrågor vid planläggning och byggande (SOU 2023:72)

Yttrande gällande betänkandet En enklare hantering av vattenfrågor vid planläggning och byggande.

Kammarkollegiet vill särskilt betona vikten av att betänkandets föreslagna lagstiftningsändringar med avseende på s.k. kraftigt modifierade vatten enligt artikel 4.3 i vattendirektivet, samt 5 kap. miljöbalken, överensstämmer med den EU-rätt som ligger till grund för den svenska implementeringen i relevanta delar.

Kammarkollegiet har, utifrån de aspekter som kollegiet i övrigt har att beakta, inga synpunkter på remitterat förslag.

Yttrandet beslutades av avdelningschef Peter Von Wowern efter föredragning av advokatfiskal Torkel Blomqvist och skickades till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet den 10 juni 2024.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-3097-24

Landsbygds- och infrastrukturdepartementets diarienummer: LI2023/03629