• Start
  • Om oss
  • Remissvar
  • Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av harmoniserande krav på den inre marknaden vad gäller transparens kring intresserepresentation för tredjeländers räkning och om ändring av direktiv

Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av harmoniserande krav på den inre marknaden vad gäller transparens kring intresserepresentation för tredjeländers räkning och om ändring av direktiv (EU) 2019/1937

Remissvar gällande Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av harmoniserande krav på den inre marknaden vad gäller transparens kring intresserepresentation för tredjeländers räkning och om ändring av direktiv (EU) 2019/1937.

Kammarkollegiet har inga synpunkter på förslaget.

I detta ärende har tf avdelningschefen Anette Schierbeck beslutat och verksjuristen Jennie Bergling varit föredragande. Beslutet har godkänts digitalt och saknar därför underskrift. Remissvaret beslutades och skickades till Justitiedepartementet den 20 mars 2024.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-2089-2024

Departementets diarienummer: Ju2024/00186