Delbetänkande En säker och tillgänglig statlig e-legitimation (SOU 2023:61)

Remissvar gällande Delbetänkande En säker och tillgänglig statlig e-legitimation (SOU 2023:61).

Sammanfattning

Kammarkollegiet instämmer i utredningens förslag om att införa en statlig
e-legitimation i Sverige. Beträffande utredningens förslag om att den ska
tillhandahållas på ett kontaktlöst kort anser kollegiet att det även bör utredas vilka
andra, nu befintliga fysiska identitetshandlingar, som skulle kunna vara fysiska
bärare av den statliga e-legitimationen.

Den statliga e-legitimationen ska tillhandahållas på ett kontaktlöst kort (7.2.2, sidan 126)

Kammarkollegiet instämmer i utredningens bedömning, ”Den statliga
e-legitimationen bör så snart som möjligt tillhandahållas på en fysisk
identitetsbehandling utfärdad av staten”.

Kammarkollegiet instämmer även i utredningens och tidigare utredningars
uppfattning att en sådan fysisk identitetshandling skulle kunna vara det nationella
ID-kortet, speciellt som det kortet varit utrustat med ett chip redan när det kom, som
skulle kunna fyllas med den information som behövs för att utgöra den statliga e-legitimationen.

I sammanhanget anser Kammarkollegiet att det även bör utredas vilka andra, nu
befintliga fysiska identitetshandlingar, som skulle kunna vara fysiska bärare av den
statliga e-legitimationen.

Krav om att godta identifiering med vissa e-legitimationer (7.13, sidan 250)

Kammarkollegiet instämmer i utredningens förslag. Kammarkollegiet förstår de
säkerhetsmässiga utmaningarna med mobila lösningar, men vill betona vikten av att
ytterligare lösningar, som innehåller den statliga e-legitimationen, kan utvecklas i Sverige på liknande sätt som inom vissa andra medlemsländer i EU. Detta för att
funktionaliteten i befintliga e-tjänster inom statlig verksamhet inte ska äventyras på
grund av avsaknad av mobila lösningar för identifikation, efter införande av den
statliga e-legitimationen.

Detta beslut har fattats av ställföreträdande generaldirektör Martin Sundelius.
Föredragande har varit informationssäkerhetssamordnare Magnus Matts. I den
slutliga handläggningen har även IT-chef Kjell Franzén och kommunikationschef
Johanna Olofsson deltagit. Remissvaret har skickats till Finansdepartementet den 30 januari 2024.

Kammarkollegiets diarienummer: 13180-2023

Departementets diarienummer: Fi2023/02704)