Utkast till lagrådsremiss Ökad kontroll vid utbetalning från den statliga lönegarantin

Remissvar gällande utkast till lagrådsremiss Ökad kontroll vid utbetalning från den statliga lönegarantin

Utifrån de aspekter som Kammarkollegiet har att beakta, har kollegiet inga synpunkter på förslagen i det remitterade utkastet till lagrådsremiss.

Remissvaret beslutades av stf generaldirektör Martin Sundelius efter föredragning av ekonom Charlotta Cammert och skickades till Arbetsmarknadsdepartementet den 18 april 2024.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-3449-2024

Arbetsmarknadsdepartementets diarienummer: A2024/00379