En reform för datadelning (SOU 2023:96)

Remissvar gällande betänkandet En reform för datadelning (SOU 2023:96)

Kammarkollegiet tillstyrker förslagen i det remitterade betänkandet.

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Elisabeth Hammar efter föredragning av juristen Karin Bergh och skickades till Finansdepartementet den 10 april 2024.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-1534-2024

Departementets diarienummer: Fi2024/00259