• Start
  • Om oss
  • Remissvar
  • Promemoria med förslag på anpassningar av upphandlingslagstiftningen med anledning av EU:s IPI-förordning

Promemoria med förslag på anpassningar av upphandlingslagstiftningen med anledning av EU:s IPI-förordning

Remissvar – Promemoria med förslag på anpassningar av upphandlingslagstiftningen med anledning av EU:s IPI-förordning

Kammarkollegiet har anmodats att yttra sig över rubricerad promemoria.

Utifrån de aspekter Kammarkollegiet har att ta hänsyn till är Kammarkollegiet i och för sig positiv till den övergripande målsättningen med Utredningens förslag, dvs. att i upphandlingslagarna synliggöra att det finns unionsrättliga bestämmelser om upphandling och att dessa kan ha företräde framför nationell rätt.

Kammarkollegiet anser dock att de föreslagna anpassningarna är så pass generella att de riskerar att skapa osäkerhet vid rättstillämpningen. För att anpassningarna ska fylla något egentligt syfte, och säkerställa transparens och likabehandling vid tillämpningen, anser Kammarkollegiet att dessa behöver kompletteras med en uppräkning av de bestämmelser som avses. Det är svårt att förutse samtliga konsekvenser som anpassningarna i sin nuvarande form kan leda till, men en tydlig risk är att den generella formuleringen kan ge upphov till rättsprocesser kring vad som avses med unionsrättliga bestämmelser om upphandling.

Detta remissvar har beslutats av avdelningschefen Anna Clara Wittgren. Upphandlingsjuristen Anna Nessen har varit föredragande. Remissvaret skickade till Finansdepartementet den 11 april 2024.

Kammarkollegiets diarienummer: 515-2024

Departementets diarienummer: 2024/00067