Remissvar gällande promemorian Avtal om
försvarssamarbete med Amerikas förenta Stater

Remissvar gällande promemorian Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta Stater (Ds 2024:2)

Utifrån de aspekter som Kammarkollegiet har att beakta har kollegiet inga
synpunkter på förslagen i den remitterade promemorian.

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Elisabeth Hammar efter
föredragning av juristen Karin Bergh.

Remissvaret skickades till Försvarsdepartementet den 31 januari 2024.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-1172-2024

Departementets diarienummer: Fö2024/00152