• Start
  • Om oss
  • Remissvar
  • Avgift vid prövning av en tvist vid Allmänna reklamationsnämnden och en ny möjlighet till omprövning

Avgift vid prövning av en tvist vid Allmänna reklamations­nämnden och en ny möjlighet till omprövning (Fi2021/00426)

Yttrande över promemoria Avgift vid prövning av en tvist vid Allmänna reklamationsnämnden och en ny möjlighet till omprövning.

Kammarkollegiet har inte några synpunkter på förslagen i promemorian.

Remissvaret beslutades av enhetschef Anette Schierbeck efter föredragning av advokatfiskal Ingela Allenbert och skickades till Finansdepartementet den 13 april 2021.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-01575-2021

Finansdepartementets diarienummer: Fi2021/00426