• Start
  • Om oss
  • Remissvar
  • Avgift vid prövning av en tvist vid Allmänna reklamationsnämnden och en ny möjlighet till omprövning

Avgift vid prövning av en tvist vid Allmänna reklamationsnämnden och en ny möjlighet till omprövning

Yttrande över promemoria Avgift vid prövning av en tvist vid Allmänna reklamationsnämnden och en ny möjlighet till omprövning.

Kammarkollegiet har inte några synpunkter på förslagen i promemorian.

Remissvaret beslutades av enhetschef Anette Schierbeck efter föredragning av advokatfiskal Ingela Allenbert och skickades till Finansdepartementet den 13 april 2021.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-01575-2021

Finansdepartementets diarienummer: Fi2021/00426

Sidan senast uppdaterad: 2021-05-07