Betänkandet Staten och betalningarna (SOU 2023:16)

Remissvar gällande Betänkandet Staten och betalningarna (SOU 2023:16).

Utifrån de aspekter som Kammarkollegiet har att beakta, har kollegiet inga synpunkter på förslagen i det remitterade betänkandet.

Detta yttrande har beslutats av stf generaldirektör Martin Sundelius efter föredragning av ekonom Marlin Basa och skickades till Finansdepartementet den 30 oktober 2023.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-7846-2023

Departementets diarienummer: Fi2023/01259