• Start
  • Om oss
  • Remissvar
  • Europaparlamentets lagstiftningsresolution med förslag till rådets förordning om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet

Remissvar angående Europaparlamentets lagstiftningsresolution med förslag till rådets förordning om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet ( .. )*

Kammarkollegiet har tagit del av remissen av Europaparlamentets lagstiftningsresolution med förslag till rådets förordning om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet och om upphävande av rådet beslut (76/787/EKSG, EEG, Euratom) och den akt om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet som utgör en bilaga till det beslutet.

Kammarkollegiet är nationell kontaktpunkt och ansvarar för att fullgöra de uppgifter som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr
1141/2014 av den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser.

Lagstiftningsresolutionen rör till övervägande del frågor som faller under Valmyndighetens uppdrag. Kammarkollegiet har inga synpunkter på det lagda förslaget i de delar som rör Kammarkollegiets uppdrag.

Detta beslut har fattats av avdelningschef Elisabeth Hammar. Föredragande har varit advokatfiskalen Emma Ström, den 2022-09-20 och skickades in till Justitiedepartementet den 2022-09-21.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-6014-2022

Departementets diarienummer: Ju 2022/02132 

*Och om upphävande av rådets beslut (76/787/EKSG, EEG, Euratom) och elen akt om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet som utgör en bilaga till det beslutet.