• Start
  • Om oss
  • Remissvar
  • Europeiska kommissionens förslag till förordning om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner, COM(2023) 533

Europeiska kommissionens förslag till förordning om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner, COM(2023) 533

Remissvar gällande Europeiska kommissionens förslag till förordning om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner, COM(2023) 533

Kammarkollegiet har blivit ombedd att lämna synpunkter på det rubricerade förslaget på en ny förordning som ska ersätta det nuvarande direktivet om sena betalningar (direktiv 2011/7/EU). Utifrån de aspekter som Kammarkollegiet har att ta hänsyn till, ställer sig Kammarkollegiet positivt till de förslag som läggs fram i förordningen med nedan undantag.

I vissa mer omfattande upphandlingar, så som IT-upphandlingar eller byggentreprenader, kan den i artikel 3 föreslagna fristen om 30 dagar för särskilda leveransgodkännandeprocesser vara väldigt kort. Vidare finns en risk att, som Kammarkollegiet förstår det, i lag lista de fall där en särskild leveransgodkännandeprocess ska gälla. En sådan lista riskerar att löpande behöva kompletteras i takt med exempelvis den tekniska utvecklingen, vilket kan innebära att framtida komplexa upphandlingar faller utanför regleringen. Kammarkollegiet anser därför att en annan lösning bör övervägas för de fall då det är fråga om upphandlingar med leveranser där leveransgodkännandeprocessen är omfattande och komplex.

Detta remissvar har beslutats av avdelningschefen Anna Clara Wittgren efter föredragning av Thomas Mora. Remissvaret skickades till Justitiedepartementet den 15 december 2023.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-12951-2023

Departementets diarienummer: 2023/02232