Boverkets förslag till föreskrifter om bostäders lämplighet för sitt ändamål

Yttrande över remiss om Boverkets förslag till föreskrifter om bostäders lämplighet för sitt ändamål.

Utifrån de aspekter som Kammarkollegiet har att beakta, har kollegiet inga synpunkter på förslaget.

Detta remissvar har beslutats av chefen för försäkringsavdelningen Ulrika Johansson. Föredragande har varit riskmanager Martin Gälldin.

Remissvaret beslutades av Ulrika Johansson efter föredragning av riskmanager Martin Gälldin och skickades till Boverket den 15 augusti 2023.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-6617-2023

Departementets diarienummer: 31–2022