Ökat statligt inflytande över statsbidraget till folkhögskolor och studieförbund

Remissvar gällande Ökat statligt inflytande överstatsbidraget till folkhögskolor och studieförbund.

Utifrån de aspekter som Kammarkollegiet har att beakta, har kollegiet inga synpunkter på förslagen i den remitterade promemorian.

Detta yttrande har beslutats av stf generaldirektör Martin Sundelius efter föredragning av ekonom Marlin Basa och och skickades till Utbildningsdepartementet den 21 juni 2023.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-5609-2023

Departementets diarienummer: U2023/01468