• Start
  • Om oss
  • Remissvar
  • Remissvar på tillägg till remiss - förslag till nya regler om gränsöverskridande distribution av fonder

Tillägg till remiss - förslag till nya regler om gränsöverskridande distribution av fonder (dnr 21-29970)

Remissvar på tillägg till remiss - förslag till nya regler om gränsöverskridande distribution av fonder.

Kammarkollegiet har inga synpunkter på tillägget till det remitterade förslaget.

Detta remissvar har beslutats av chefen för kapitalförvaltningsavdelningen Katarina Ahlstedt. Föredragande har varit juristen Marie-Louise Törnblad.

Remissvaret skickades till Finansdepartementet den 20 april 2022.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-3715-2022

Finansdepartementets diarienummer: 21-29970