Remissvar - Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall

Kammarkollegiet har tagit del av promemorian Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall. Utifrån de aspekter som Kammarkollegiet har att beakta har kollegiet inga synpunkter.

Remissvaret beslutades av generaldirektör Gunnar Larsson efter föredragning av verksjuristen Tomas Gustavsson och skickades till Miljödepartementet den 31 augusti 2021.

Kammarkollegiets diarienummer: 8238-2021

Departementets diarienummer: M2021/01600