Promemorian EU:s nya förordning om upphandlingsannonser

Remissvar gällande Remissvar avseende Promemorian EU:s nya förordning om upphandlingsannonser

Kammarkollegiet har tagit emot inbjudan att inkomma med synpunkter på Finansdepartementets promemoria avseende EU:s nya förordning om upphandlingsannonser (e-forms).

Kammarkollegiet har inga synpunkter på de förslag som lämnas i promemorian.

Detta beslut har fattats av avdelningschef Anna Clara Törnvall Wittgren. Föredragande har varit enhetschef Anna Ekberg.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-3979-2023-2

Departementets diarienummer: Fi2023/01171