Kommissionens förslag om alternativ
tvistlösning för konsumenter

Remissvar avseende kommissionens förslag om alternativ
tvistlösning för konsumenter

Kammarkollegiet har, i sin roll som behörig myndighet enligt 3 § lag (2015:671) om
alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden, inga synpunkter på förslaget i stort.
Vad gäller det utvidgade tillämpningsområdet anser Kammarkollegiet att det är av
vikt att det nya tillämpningsområdet är så tydligt avgränsat som möjligt, för att i
möjligaste mån undvika gränsdragningsproblematik. Kammarkollegiet noterar
därutöver att ett borttagande av artikel 19.3 g i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister även medför
behov av en justering av artikel 6.6 i samma direktiv.

Detta beslut har fattats av avdelningschefen Elisabeth Hammar. Föredragande har
varit advokatfiskalen Ingrid Lidman. I den slutliga handläggningen av ärendet har
enhetschefen Anette Bergholm och advokatfiskalen Anna Lothigius deltagit. Remissvaret skickades till Finansdepartementet den 30 november 2023.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-13302-2023

Departementets diarienummer: Fi2023/02829