Delbetänkandet Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott. Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott (SOU 2022:37)

Kammarkollegiet har följande synpunkter på förslagen i det remitterade delbetänkandet.

I delbetänkandet (se sidan 586) pekas Kammarkollegiet indirekt ut som mottagare av betalningen av de administrativa sanktionsavgifterna. Det innebär att Kammarkollegiet får en till uppgift som finansieras genom tilldelade anslag.
Kammarkollegiet har under de senaste åren fått flera administrativa sanktionsavgifter att hantera inom ramen för tilldelat anslag. Kammarkollegiet administrerar redan sanktionsavgifter inom andra områden där det föreskrivs i lag eller förordning att betalning av de aktuella avgifterna ska göras till Kammarkollegiet. Exempelvis miljösanktionsavgifter (2 600 ärenden per år), sanktionsavgifter enligt 39 h § livsmedelsförordningen (2006:813) (ca. 500 ärenden per år) och sanktionsavgifter enligt 22 g § förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter.
Om det skulle bli aktuellt att hantera uppemot 233 000 ärenden per år (se sidan 772 i delbetänkande) så innebär det mångdubbelt fler ärenden än de 3 100 sanktionsärenden som Kammarkollegiet redan hanterar. Kammarkollegiet kommer därför behöva inrätta it-stöd, anställa personal som kan arbeta med handläggningen av ärenden och få till ett samarbete med berörda myndigheter, arbetslöshetskassor och kommuner. Förslaget innebär därför att Kammarkollegiet bedömer att ytterligare anslag kommer behövas för att kunna hantera uppgiften.
Att beslut om sanktionsavgift får verkställas först när det fått laga kraft innebär att alla beslut eller domar behöver delges den betalningsskyldige. Kammarkollegiet vill framhålla att förvaltningsdomstolarna inte har som rutin att delge parterna domen och i förekommande fall beslut, vilket skulle krävas för att kunna ansökan om verkställighet hos Kronofogdemyndigheten.

I detta ärende har enhetschef Peter von Wowern beslutat efter föredragning av advokatfiskalen Emilia Persson.
Remissvaret skickades till Socialdepartementet den 5 oktober 2020.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-12812-20

Departementets diarienummer: S2022/02964