Remissvar på promemorian Ändrade förutsättningar för att betala ut medel från kärnavfallsfonden (M2020/01053)

Remissvar på promemorian Ändrade förutsättningar för att betala ut medel från kärnavfallsfonden

Kammarkollegiet har inga synpunkter på det remitterade förslaget.

Remissvaret beslutades av stf avdelningschefen för Kapitalförvaltningen, Katarina Ahlstedt efter föredragning av juristen Marie-Louise Törnblad och skickades till Miljödepartementet den 18 oktober 2021.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-6915-21

Departementets diarienummer: M2020/01053