Remissvar gällande SOU 2021:99 Rätt mottagare granskning och integritet

Kammarkollegiet har tidigare i sitt remissvar till SOU 2021:66 Rätt mottagare Demokrativillkor och integritet gett uttryck för att myndigheten är positiv till de förslag som förs fram för att stödja bidragsgivande myndigheter i deras uppdrag att utreda stödmottagares kopplingar till våldsbejakande extremism och andra antidemokratiska miljöer. Kammarkollegiet är även positiv till de åtgärder som föreslås införas för att skydda enskildas integritet. Kammarkollegiet tillstyrker därför förslaget om att inrätta en central stödfunktion i frågor om våldsbejakande extremism och andra antidemokratiska miljöer samt anser att stödfunktionens uppdrag verkar väl avvägt.

Detta yttrande har beslutats av Pontus Ekstedt, avdelningschef för Arvsfondsavdelningen på Kammarkollegiet efter föredragning av juristen Linda Fröström den 20 april 2022. I den slutliga handläggningen har enhetschef Hans Andersson medverkat.

Kammarkollegiets diarienummer: 1152-2022

Departementets diarienummer: Ku2020/02393