En utvecklad arbetsgivardeklaration– åtgärder mot missbruk av välfärdssystemen (SOU 2023:47)

Remissvar gällande En utvecklad arbetsgivardeklaration
– åtgärder mot missbruk av välfärdssystemen (SOU 2023:47).

Kammarkollegiet har bland annat uppgifterna att tillhandahålla grundläggande omställnings- och kompetensstöd och att betala ut ersättning till arbetsgivare som finansierar registrerade omställningsorganisationer. Uppgifterna förutsätter tillförlitlig information från bland annat arbetsgivardeklarationerna och kollegiet ser därför positivt på åtgärder som bidrar till att minska risken för oriktiga uppgifter.

Kammarkollegiet tillstyrker förslagen i delbetänkandet.

Detta yttrande har beslutats av ekonomichef Martin Sundelius efter föredragning av ekonomen Marlin Basa. Avdelningschef Anna Walldén har deltagit i den slutliga handläggningen. Det skickades till Finansdepartementet den 27 december 2023.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-11243-2023

Departementets diarienummer: Fi2023/02374