Remissvar (Ju2021/03845)

Utkast till lagrådsremiss Sekretess för ljuddämpare.

Kammarkollegiet har tagit del av rubricerad remiss. Utifrån de aspekter som Kammarkollegiet har att beakta har kollegiet inga synpunkter.

Detta beslut har fattats av chefsjuristen Elisabeth Hammar. Föredragande har varit verksjuristen Tomas Gustavsson.

Remissvaret skickades till departementet den 9 november 2021.

Kammarkollegiets diarienummer: 10081-2021.