Betänkandet En modell för svensk försörjningsberedskap (SOU 2023:50)

Kammarkollegiets remissvar över betänkandet En modell för svensk försörjningsberedskap (SOU 2023:50).

Inledning

Nedan följer Kammarkollegiets remissvar över betänkandet En modell för svensk försörjningsberedskap (SOU 2023:50). Underlaget har främst beretts ur Statens inköpscentrals uppdrags- och verksamhetsperspektiv.

Statens inköpscentrals uppdrag regleras i förordningen (1998:796) om statlig inköpssamordning. I förordningen anges att för varor och tjänster som statliga myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden ska det finnas ramavtal eller andra gemensamma avtal som effektiviserar upphandlingarna. Inom områdena IT och telekom gäller uppdraget hela den offentliga förvaltningen, det vill säga även kommuner och regioner.

Kammarkollegiet har inget uppdrag inom ramen för den statliga inköpssamordningen som avser krisberedskap, försörjningsberedskap och civilt försvar men beaktar frågor med koppling till försörjningstrygghet i förstudie, upphandling och ramavtalsförvaltning.

Kammarkollegiets synpunkter och kommentarer

Kammarkollegiet ställer sig positivt till förslagen som presenteras i betänkandet, särskilt vad gäller förslaget att Upphandlingsmyndigheten ges en förtydligad uppgift att bidra till att krisberedskaps- och totalförsvarsaspekter säkerställs i upphandling av samhällsviktig verksamhet och sådan verksamhet som är nödvändig för totalförsvaret.

Kammarkollegiet delar betänkandets bedömning om att vägledningen och stödet behöver vara på en mer detaljerad nivå än i dagsläget och att det är viktigt att stödet utformas mer verksamhetsspecifikt och utifrån hur olika marknader ser ut.

Kammarkollegiet vill framhålla att offentlig upphandling och avtal är viktiga verktyg för att stärka samhällets försörjningsberedskap. Det är därför viktigt att frågor med koppling till försörjningsberedskap och inköp samt offentlig upphandling integreras i ett tidigt skede i olika sammanhang och inte hanteras separat. Till exempel ser Kammarkollegiet att det arbete med försörjningsanalyser som beskrivs i betänkandet sannolikt har flera beröringspunkter med analysarbetet som genomförs i samband med upphandling eller i inköpsanalysen hos upphandlande myndigheter.

Kammarkollegiet ser positivt på betänkandets förslag i avsnitt 13 rörande den nationellt samordnade funktionens uppgifter med koppling till beredskapslagring. Vad gäller de delar av beredskapslagringen som har koppling till upphandling och inköp vill Kammarkollegiet belysa den befintliga upphandlings- och inköpssamordning som tillhandahålls idag av inköpscentraler, och andra upphandlande myndigheter, och som skulle kunna vara till nytta för utvecklingen av samordning och samverkan inom beredskapslagringen.

__________________

Detta remissvar har beslutats av avdelningschef Anna Clara Wittgren. William Friberg, ansvarig för fokusområdet Försörjningstrygghet på Statens inköpscentral, har varit föredragande.

Remissvaret beslutades den 18 december 2023.

Kammarkollegiets diarienummer: 11454-2023

Departementets diarienummer: Fö2023/01478