Promemorian Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag (Fi2023/00722)

Remissvar gällande promemorian Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag.

Kammarkollegiet har tagit del av promemorian Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag. Utifrån de aspekter som Kammarkollegiet har att beakta har kollegiet inga synpunkter.

Remissvaret beslutades av ekonomichef Martin Sundelius efter föredragning av verksjuristen Tomas Gustavsson och skickades till Finansdepartementet 1 mars 2023.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-2621-2023

Departementets diarienummer: Fi2023/00722