Begravningsavgift till Svenska kyrkan – fördelning och förfarande (Fi2020/02690)

Remissvar gällande promemorian Begravningsavgift till Svenska kyrkan – fördelning och förfarande.

Kammarkollegiet har tagit del av promemorian Begravningsavgift till Svenska kyrkan – fördelning och förfarande och tillstyrker de remitterade förslagen.
Kammarkollegiet noterar att den föreslagna tiden för ikraftträdande har passerat men ser inga hinder mot att förslagen istället träder ikraft den 1 september 2022.

Remissvaret beslutades av avdelningschefen Elisabeth Hammar efter föredragning av advokatfiskalen Emma Ström och skickades till Finansdepartementet den 27 oktober 2021.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-8304-2021

Departementets diarienummer: Fi2020/02690