En samordnad registerkontroll för upphandlande myndigheter och enheter (SOU 2023:43)

Remissvar gällande samordnad registerkontroll för upphandlande myndigheter och enheter.

Kammarkollegiet ställer sig positivt till att Bolagsverket ska tillhandahålla ett system för samordnad registerkontroll, och instämmer i förslaget att Bolagsverket lämpar sig väl och bedöms ha goda förutsättningar för att genomföra registerkontrollerna. Kammarkollegiet välkomnar även idén om att bygga ett modulärt system som möjliggör framtida påbyggnad för ytterligare kontroller.

Vi vill dock framhålla att det är av viktigt att Bolagsverket får tillräckliga resurser för att kunna möta upphandlande myndigheters behov av skyndsam hantering. Vi instämmer också i att information som krävs för att avsluta pågående upphandlingar självklart ska prioriteras, det bör dock framhållas att behovet av snabb handläggning och information inte enbart föreligger under upphandlingsfasen utan även under förvaltningsfasen vid uppföljning av ramavtal och kontrakt.

Kammarkollegiets bedömning är att det ställer stora krav på upphandlande myndigheter att omhänderta och analysera enskilda domar för att fastställa om uteslutning ska ske. Det är även möjligt att olika upphandlande myndigheter gör olika bedömningar. Det är därför viktigt att Bolagsverket tillsammans med Upphandlingsmyndigheten tar ansvar för och erbjuder vägledning i den mån det är möjligt. I annat fall kommer det att innebära merarbete för upphandlande myndigheter.

Slutligen ser vi positivt på att ett rättsligt stöd för uppföljning av känsliga personuppgifter införs.

Kammarkollegiets synpunkter och kommentarer

Nedan redovisas Kammarkollegiets närmare kommentarer till vissa avsnitt i betänkandet.

4.3.1 Oklart vilka svenska brott som ska leda till uteslutning

Kammarkollegiet anser att det är ett stöd för upphandlande myndigheter att utredningen fastställt vilka brott som omfattas av uteslutningsgrunderna. De stora antalet brott är dock av olika karaktär och Kammarkollegiet delar därför även utredningens bedömning att det i många fall kommer att krävas en genomgång och analys av enskilda domar för att fastställa om uteslutning ska ske.

Arbetet med att analysera domstolsavgöranden bör därför i möjligaste mån hanteras av Bolagsverket. Det slutgiltiga beslutet om uteslutning ska självfallet fattas självständigt av respektive myndighet, men att erbjuda begränsad vägledning kan komma att innebära ett avsevärt merarbete för upphandlande myndigheter. Därför bör en viktig prioritering vara att Bolagsverket får tillräckliga resurser för att kunna göra noggranna genomlysningar, samt att Upphandlingsmyndigheten får medel för att kunna vägleda upphandlande myndigheter i frågan.

Kontroll av obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter

Kammarkollegiet ställer sig positivt till att en sekretessbrytande bestämmelse för uttag av uppgifter från skattedatabasen införs. Vi önskar dock att förslaget tydliggörs så att det explicit framgår att uppgifterna även kan fås vid upphandling och uppföljning av ramavtal och inte enbart av kontrakt.

Kammarkollegiet är även positiv till att Bolagsverket i sina kontroller ska fastställa om det finns ett underskott på skattekontot eller en obetald skatteskuld hos Kronofogdemyndigheten. Som huvudregel borde även eventuella uppgifter om underskottets, respektive skuldens, storlek rapporteras till den upphandlande myndighet som initierat kontrollen.

Kammarkollegiet tillämpar i dagsläget sanningsförsäkran och instämmer i utredningens bedömning att det är tveksamt om sanningsförsäkran är tillräckligt verkningsfullt som kontrollverktyg. Vi anser därför sammantaget att införandet av en samordnad registerkontroll hos Bolagsverket är ett stort steg framåt för att kunna genomföra kontroller och fatta beslut om grund för uteslutning, baserat på relevant och objektiv information från pålitliga källor.

__________________

Detta remissvar har beslutats av generaldirektören Anne Vadasz Nilsson. Gruppledaren Gabriella Sydorw, har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har även avdelningschef Anna Clara Wittgren deltagit.

Kammarkollegiets diarienummer: 11051-2023

Departementets diarienummer: Fi2023/02414