EU-förordning om förpackning och förpackningsavfall

Remissvar gällande EU-förordning om förpackning och förpackningsavfall.

Sammanfattning

Nedan följer Kammarkollegiets remissvar avseende EU-förordning om förpackning och förpackningsavfall. Underlaget har främst beretts ur Statens inköpscentrals uppdrags- och verksamhetsperspektiv.

I kommissionens förslag till ny EU-förordning finns bestämmelser om grön offentlig upphandling. Kammarkollegiet ställer sig positivt till att kommissionen ser möjligheter för offentlig upphandling att bidra till minskad miljöpåverkan från offentlig konsumtion och en grön omställning inom förpackningar. Kammarkollegiet anser emellertid att en förutsättning för att kunna tillämpa kommande EU kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av förpackningar är att de utformas på ett pedagogisk och instruktivt sätt.

Kammarkollegiets synpunkter och kommentarer

I kommissionens förslag till ny EU-förordning finns bestämmelser om offentlig upphandling i kapitel IX rörande grön offentlig upphandling. Kommissionen föreslår att ta fram gröna kriterier för förpackningar samt att göra tillämpningen av dessa obligatorisk. Enligt förslaget ska upphandlande myndigheter vid tilldelning av offentliga kontrakt för förpackningar, förpackade produkter, tjänster som använder förpackningar eller förpackade produkter tillämpa de gröna kriterier för offentlig upphandling som ska utvecklas.


Kammarkollegiet ställer sig positivt till att kommissionen ser möjligheter för offentlig upphandling att bidra till minskad miljöpåverkan från offentlig konsumtion och en grön omställning inom förpackningar. Att göra tillämpningen av gröna kriterier för förpackningar obligatorisk kan vara ett effektivt sätt att öka användningen av återvunnen råvara i plastförpackningar och ersätta jungfruliga material. Det finns även fördelar med en tydlighet gentemot förpackningsbranschen och offentlig sektor. Samtidigt skulle obligatoriska kriterier på förpackningar innebära mer arbete i upphandlingar. Förpackningar utgör sällan upphandlingsföremålet utan en nödvändig del av leveransen. Kammarkollegiets bedömning är att många av EU:s befintliga kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling ställer stora krav på upphandlande myndigheter på grund av kriteriernas komplexitet. Kammarkollegiet anser att en förutsättning för att kunna tillämpa kommande kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av förpackningar är att de är lätta att förstå och tillämpa.

Kammarkollegiets erfarenhet av EU:s kriterier för grön offentlig upphandling är att de ofta är komplexa och av en teknisk karaktär som försvårar dess tillämpning. Upphandlande myndigheter har generellt begränsade resurser. De besitter expertis i offentlig upphandling, men inte nödvändigtvis i alla produkt- och tjänsteområden som upphandlas. Kammarkollegiet har inte tillgång till några uppgifter om hur implementering av förpackningskriterier skulle mottas av andra upphandlande myndigheter. Oavsett om kriterierna blir obligatoriska eller frivilliga kommer en utbredd användning av gröna kriterier underlättas av att de utformas på ett pedagogiskt sätt och att stöd i form av en vägledning tas fram. Kriterierna ska kunna förstås och tillämpas utan att offentliga upphandlare besitter specialistkunskaper av förpackningsbranschen.

Detta beslut har fattats av avdelningschef Anna Clara Törnvall Wittgren. Föredragande har varit Kathleen McCaughey, hållbarhetsansvarig. I den slutliga handläggningen av ärendet har Gabriella Sydorw, områdesansvarig uppföljning, deltagit. Svaret skickades till Miljödepartementet den 3 mars 2023.

Kammarkollegiets diarienummer: 18689-2022 

Departementets diarienummer: M2022/02243