Yttrande över remitterad skrivelse från Miljödepartementet - Förstärkta insatser mot brottslighet inom avfallsområdet (dnr M2022/00531)

Utifrån de aspekter som Kammarkollegiet har att beakta har kollegiet inga synpunkter på rubricerad skrivelse.

Detta beslut har fattats av avdelningschef Elisabeth Hammar. Juristen Torkel Blomqvist har varit föredragande.

Remissvaret skickades till Miljödepartementet den 7 juli 2022.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-3680-22

Departementets diarienummer: M2022/00531