Betänkandet Ersättning till brottsoffer (SOU 2021:64)

Yttrande gällande betänkandet Ersättning till brottsoffer (SOU 2021:64).

Utifrån de aspekter som Kammarkollegiet har att beakta, har kollegiet inga synpunkter på betänkandet. Däremot vill Kammarkollegiet göra följande kommentarer.

Högsta Domstolen har i ett avgörande från 2020 funnit att en ersättning enligt lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m. är att jämställa med en ersättning från en kollektivavtalsgrundad försäkring och åtnjuter därför skydd mot utmätning enligt de förutsättningar som anges i 15 kap. 10 § försäkringsavtalslagen. Se närmare i NJA 2020 s. 367. Avgörandet medför att den som dömts för brott och blivit skyldiga att betala skadestånd till brottsoffer och deras familjer får behålla ersättningen som utbetalas från Kammarkollegiet enligt ovan angivna lag utan möjlighet för de drabbade att få ersättningen utmätt.

Remissvaret beslutades av avdelningschefen Ulrika Johansson efter föredragning av enhetschefen Erland Törngren. Även verksjuristen Tomas Gustafsson deltog i den slutliga handläggningen. Remissvaret skickades till Justitiedepartementet den 20 oktober 2021.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-7865-2021

Departementets diarienummer: Ju2021/02755