Viss gemensam offentlig service

Statliga myndigheter och en kommun/region kan avtala om att bedriva viss gemensam offentlig service, så kallat serviceavtal. Vi följer upp verksamhet som bedrivs enligt avtalen. Vi ger också råd och vägledning i frågor som rör avtalen.

Myndigheter, kommuner och regioner som träffar serviceavtal, eller ändrar i avtalet, ska skicka en kopia till oss på Kammarkollegiet. De ska också varje år redovisa hur verksamheten bedrivits.

Mer information om att meddela avtal om viss gemensam offentlig service

Serviceavtalet innebär att statliga myndigheter, kommuner och regioner för varandras räkning lämnar upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda. Beroende på vad som anges i serviceavtalet får de också handlägga vissa ärenden, till exempel bevilja parkeringstillstånd för rörelsehindrade och lämna ut pass.

Regeringen har bestämt att Statens servicecenter ska ingå avtal att för andra myndigheters räkning utföra viss gemensam offentlig service. Sådana serviceavtal omfattas inte av bestämmelserna om att avtal och redovisning ska ges in till Kammarkollegiet.

Avtal som har tecknats före den 1 juni 2019

Avtal som har träffats enligt lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor och förordningen (2009:315) om samtjänst vid medborgarkontor gäller fortfarande för avtal som tecknats före den 1 juni 2019.

Mer information om samtjänst vid medborgarkontor

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-08-10