Begravningsavgift

Kammarkollegiet har i uppdrag att bestämma procentsatsen för begravningsavgiften som finansierar Svenska kyrkans begravningsverksamhet.

Avgiften finansierar begravningsverksamhet som sköts av huvudmän inom Svenska kyrkan. Vi bestämmer även storleken på ersättningsbeloppet som ska betalas från en församling till en annan om du begravs på annan ort än där du är folkbokförd. Det gäller även vid begravning på en plats som inte sköts av en församling inom Svenska kyrkan.

Det här gör Kammarkollegiet

  • Meddelar årligen föreskrifter om avgiftssatser för begravningsavgift för kommande år. Avgiftssatsen grundar sig på information från dels huvudmännen inom Svenska kyrkan om beräknade kostnader för kommande års begravningsverksamhet, dels från Skatteverket och deras beräkning av kommande års totala förvärvsinkomster.
  • Bestämmer huvudmannens andel av de totala verksamhetskostnaderna.
  • Bestämmer ersättningsbelopp vid bland annat gravsättning på bland annat enskilda gravplatser (beslutas vart femte år).

Alla som är folkbokförda i Sverige och har en beskattningsbar förvärvsinkomst betalar begravningsavgift. Avgiften baseras på din inkomst och du betalar den i samband med inkomstskatten.

Den som har begravningsansvaret i ett område kallas för huvudman. I Sverige är det församlingar inom Svenska kyrkan som har det ansvaret, utom i Stockholm och Tranås där kommunen har uppdraget.

Om du begravs på en enskild begravningsplats, exempelvis en judisk eller katolsk begravningsplats, ska huvudmannen i din församling betala ett ersättningsbelopp enligt den här tariffen:

Ersättningsbelopp vid begravning på enskild begravningsplats för dödsfall som inträffar under åren 2022–2026

Typ av gravsättning

Belopp

På bestämd gravplats

36 950

kr

Utan bestämd gravplats, till exempel i minneslund eller askgravlund

1 478 kr

Begravningsavgiften är lika stor i hela landet, utom i Stockholms kommun och Tranås kommun.

Begravningsavgiften går bland annat till att sköta om våra begravningsplatser. I avgiften ingår bland annat rätt till kremering och en gravplats i 25 år.

Så här bestäms begravningsavgiftens storlek

Syftet med begravningsavgiften är att de ska täcka huvudmännens kostnader för begravningsverksamheten. De föreslår en kostnad för nästa år och för att kontrollera att pengarna bara används till begravningsverksamhet måste församlingarna redovisa både intäkter och kostnader.

Begravningsombud som är förordnade av länsstyrelserna yttrar sig över huvudmännens kostnadsförslag. Om de upptäcker brister i redovisningen ska de meddela det till oss. Därefter beslutar vi på Kammarkollegiet om hur stor avgiftssatsen ska bli baserat på de preliminära totala förvärvsinkomsterna.

Senast 1 november ska Svenska kyrkan och begravningsombudens lämna uppgifterna. Samtidigt ska Skatteverket lämna sin prognos om det kommande årets beskattningsbara förvärvsinkomster och senast den 1 december fattar vi beslut om avgiftssatsen. Beslutet kan inte överklagas.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-11-28