Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor

Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande uppgifter åt Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor. Skiljenämnden är en statlig myndighet som prövar överklaganden av beslut om ersättning för arbetsskada.

Så här fattas Skiljenämndens beslut

Besluten som prövas i Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor har fattats antingen av PSA-nämnden eller av Kammarkollegiets försäkringsavdelning.

PSA-nämndens beslut gäller bland annat de som har sådana statliga anställningar där Arbetsgivarverket har rätt att sluta kollektivavtal om ersättning vid personskada.

Kammarkollegiets försäkringsavdelnings beslut gäller bland annat värnpliktiga, intagna vid kriminalvårdsanstalt, deltagare i arbetsmarknadspolitiska program och gymnasieelever på yrkesprogram med minst 15 veckors praktik.

Skiljenämndens beslut går inte att överklaga.

Nämndens sammansättning

Skiljenämnden består av en ordförande och två ledamöter. En av ledamöterna företräder staten som arbetsgivare. Den andra utses av regeringen efter förslag av de statsanställdas huvudorganisationer.

Nämnden sammanträder ungefär tio gånger per år.

Kammarkollegiets uppdrag

Vi på Kammarkollegiet sköter handläggning och administration åt nämnden. Det innebär att vi förbereder de ärenden som nämnden beslutar om.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-05-13