• Start
  • Om oss
  • Remissvar
  • Förslag till reglering som tydliggör myndighetsledningars ansvar för det korrup¬tions¬förebyggande arbetet

Förslag till reglering som tydliggör myndighetsledningars ansvar för det korrup­tions­förebyggande arbetet

Remissvar gällande promemorian Förslag till reglering som tydliggör myndighetsledningars ansvar för det korrup­tions­förebyggande arbetet

Kammarkollegiet är en myndighet som ska tillämpa förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll och omfattas därmed redan av motsvarande bestämmelse som nu föreslås i myndighetsförordningen (2007:515). Utifrån de aspekter som Kammarkollegiet har att beakta har kollegiet inga synpunkter på förslaget i denna remiss.

I detta ärende har t.f. avdelningschefen Anette Schierbeck beslutat och juristen Karin Bergh varit föredragande. Beslutet har godkänts digitalt och saknar därför underskrift.

Kammarkollegiets dnr: 3.1-8323-2024

Departementets diarienummer: Fi2024/01464