Statlig inkomstgaranti för konstnärer

Vi har i uppgift att betala ut inkomstgarantier till de konstnärer som blivit beviljade stödet. Fram till år 2010 utsåg styrelsen för Sveriges författarfond respektive Konstnärsnämnden innehavarna. År 2010 beslutade riksdagen att avveckla stödet, vilket innebär att inga ytterligare konstnärer får inkomstgaranti.

Kammarkollegiets uppgift

I vår uppgift ingår att betala ut stödet till de drygt 90 konstnärer som är beviljade.

Vi ska även ta emot och handlägga ansökningar om konstnären inte har varit bosatt i Sverige under det senaste beskattningsåret eller om inkomsten förväntas bli väsentligt lägre än den årsinkomst som normalt ligger till grund för beräkningen av garantin.

Vad är statlig inkomstgaranti för konstnärer?

Fram till år 2010 tilldelades ett urval konstnärer av hög konstnärlig kvalitet med stor betydelse för svenskt kulturliv en inkomstgaranti. Garantin är livslång. För närvarande finns drygt 90 innehavare.

Det högsta belopp som årligen kan betalas ut från inkomstgarantin är fem prisbasbelopp, för år 2022 innebär det 241 500 kronor per år. Beloppet minskas med andra inkomster som konstnären har haft under det senaste beskattningsåret, vilket innebär att garantin helt faller bort om konstnären har haft en egen inkomst på 305 900 kronor eller mer.

Sidan senast uppdaterad: 2022-06-20