Kammarkollegiets behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter för flera olika ändamål och i flera olika IT-system i vår roll som förvaltningsmyndighet. Behandling av personuppgifter regleras i EU:s dataskyddsförordning och i vissa fall med stöd av svensk dataskyddslagstiftning.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är alla slags uppgifter om en person som är i livet, exempelvis namn, adress, personnummer, en bild eller e-postadress.

Behandling av personuppgifter

Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med en personuppgift. Det kan till exempel vara att läsa, samla in, registrera, lagra, samköra eller skriva ut uppgifterna.

Så behandlar vi på Kammarkollegiet dina personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter inom flera olika områden. För att vi ska få behandla personuppgifter krävs ett rättsligt stöd. Exempel på syften och rättsliga grunder:

  • Handlägga ärenden och fatta beslut sker främst med stöd av den rättsliga grunden myndighetsutövning.
  • Hantera avtal sker med stöd av den rättsliga grunden avtal.
  • Publicering av information på kammarkollegiet.se kan bland annat ske med de rättsliga grunderna rättslig förpliktelse, avtal eller allmänt intresse.
  • Vi sparar inte personuppgifterna under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet och vad som följer av tillämplig lagstiftning, till exempel arkivlagen och bokföringslagen.

Mer om vår specifika behandling av personuppgifter:

Behandling av personuppgifter i kontaktformulär på den här webbplatsen

Hantering av personuppgifter enligt lagen om insyn i partiers finansiering

Behandling av personuppgifter vid prenumeration av nyhetsbrev

Behandling av personuppgifter i tolkregistret

Behandling av personuppgifter i översättarregistret

Behandling av personuppgifter i Statens inköpscentrals ramavtalsupphandlingar

Säkerhet

Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att all information som vi behandlar skyddas från obehörig åtkomst, förändring och förstörelse.

Offentlighetsprincipen

Vi är en statlig myndighet och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut om de inte omfattas av sekretess.

Dina rättigheter som registrerad hos Kammarkollegiet

Rätt till registerutdrag

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter vi behandlar som rör dig och få ett utdrag av uppgifterna med information om behandlingen, ett så kallat registerutdrag.

Rätt till rättelse

De personuppgifter som vi behandlar ska vara korrekta. Om du anser att vi behandlat dina personuppgifter felaktigt har du rätt att begära att få uppgifterna rättade och ofullständiga uppgifter kompletterade.

Rätt till radering, begränsning och invändning

Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen och begära begränsning av behandlingen av dem.

Dataportabilitet

Den som har lämnat sina personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll till exempel i en annan social medietjänst (rätten till dataportabilitet). Den som har tagit emot personuppgifterna är skyldig att under vissa förutsättningar underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter.

Så här gör du för att begära ut uppgifter

Om du har frågor eller synpunkter som gäller vår behandling av dina personuppgifter, om du vill veta hur vi på Kammarkollegiet behandlar personuppgifter om dig eller om du vill använda några av dina andra rättigheter enligt dataskyddsförordningen kan du skicka din begäran per post till:

Kammarkollegiet
GDPR
Box 2218
103 15 Stockholm

Du kan också vända dig till Kammarkollegiets dataskyddsombud via e-post: GDPR@kammarkollegiet.se

Om du inte har en säker digital brevlåda skickas registerutdraget med vanlig post.

Klagomål

Den som anser att någon behandlar personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Datainspektionen tar del av alla klagomål och bedömer om de ska inleda tillsyn och lämnar därefter besked till den som fört fram klagomålet.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-09-11