Statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder

Påverkas din organisation av rädsla för våld, hot eller trakasserier på grund av hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller annan liknande omständighet?

Från den 1 oktober 2018 kan trossamfund, ideella föreningar och stiftelser beviljas stöd under förutsättning att hotet är kopplat till föreningens verksamhetslokal och vissa villkor är uppfyllda.
 

Hur ansöker jag om bidrag?

Fyll i ansökningsblanketten och skicka in den till oss. Ansökningsblanketten måste vara komplett och bilagor ska bifogas för att vi ska behandla din ansökan.
 
 
Skicka ansökan till
Kammarkollegiet
65180 Karlstad

Vid frågor kontakta

Försäkringsavdelningen
forsakring@kammarkollegiet.se
Telefon: 054-22 12 00

Vem behandlar ansökningarna?

Vi på Kammarkollegiet har fått i uppdrag att pröva ansökningarna och fördela statsbidraget. Polisen är remissinstans.

Mer information om den nya stödordningen på regeringens webbplats (PDF)

05 december 2018