Försäkringsvillkor Särskilt personskadeskydd (SPS) 2016

Den här försäkringen ger ett skydd som i vissa delar motsvarar det skydd som anställda har vid arbetsskador. Den kan tecknas för exempelvis elever vid skolor där eleverna inte omfattas av den generella studentförsäkringen i Sverige, eller för uppdrags­tagare som bör ha ett skydd som motsvarar det som gäller för anställda.

Observera att dessa försäkringsvillkor slutade gälla 2020-09-30.

Dokumentinformation

Typ av dokument: Försäkringsvillkor

Gäller 2016-07-01 till och med 2020-09-30

Avsändare: Försäkringsavdelningen

Antal sidor vid utskrift: 12

1 Tecknande, omfattning, definitioner och självrisk

1.1 För vem gäller försäkringen

Denna försäkring ger ett skydd som motsvarar i vissa delar det skydd som anställda har vid arbetsskador. Den kan tecknas för t.ex. elever vid skolor där eleverna inte omfattas av den generella studentförsäkringen i Sverige, eller för uppdrags­tagare som bör ha ett skydd som motsvarar det som gäller för anställda. Den ska enbart komma i fråga för personer som är varaktigt bosatta i Sverige (svenskt personnummer).

1.2 Vilka försäkringar kan tecknas?

1.2.1 Samlingsförsäkring

En samlingsförsäkring gäller för den eller de personkategorier som avtalats, utan krav på anmälan av enskilda personer eller grupper. Myndigheten betalar en årspremie för försäkringen.

Vid tecknande av en samlingsförsäkring skall myndigheten ange följande:

•Den eller de personkategorier som skall försäkras

•En uppskattning av antalet försäkrade persondygn under ett år

•Faktureringsadress och kontaktperson vid myndigheten

Lägsta årspremie är 1 000 kr.

1.2.2 Enskild försäkring

Vid tecknande av en enskild försäkring skall myndigheten i beställningen ange följande:

Namn och personnummer beträffande den eller de personer som skall försäkras

Under vilken tidsperiod försäkringen skall gälla

Faktureringsadress, fakturareferens och kontaktperson vid myndigheten

Myndigheten får vid varje försäkringstillfälle en försäkringsbekräftelse och en premiefaktura. Lägsta fakturabelopp är 500 kr.

1.3 När och var gäller försäkringen?

Om inte annat avtalats och angetts i försäkringsbekräftelsen gäller försäk­ringen i Sverige under skoltid/arbetstid/uppdragstid samt under direkt färd mellan utbild­nings- /arbetsplatsen/platsen där uppdraget utförs och den bostad som används under utbildningen /arbetet/ uppdraget.

1.4 Definitioner

Myndigheten

Med myndigheten avses den myndighet som tecknat försäkringen.

Den försäkrade

Med den försäkrade avses den person som omfattas av försäkringsskyddet.

Sambo

Med sambo avses detsamma som i sambolagen (2003:376).

Olycksfall

Med olycksfall avses en kroppsskada orsakad av en plötslig och ofrivillig händelse med yttre våld mot kroppen och som krävt sjukvårdande behandling.

Med våld mot kroppen jämställs påverkan mot kroppen av rök, gas, kemiskt ämne, värme, kyla eller strålning.

Trots kravet på ofrivillighet anses som olycksfall även plötsliga händelser med yttre våld mot kroppen som uppkommer i samband med arbete, utbildning, praktik eller övning som den försäkrade frivilligt deltagit i, om händelsen är en oönskad och oförutsedd följd av verksamheten.

Detsamma gäller skada eller sjukdom som uppkommer i samband med övning i injicering eller prov­tagning i samband med vårdutbildning.

Överbelastnings- eller förslitningsskador samt tandskador vid tuggning eller bitning räknas inte som olycksfall. Detsamma gäller hjärtinfarkt, hjärn­blödning och liknande åkommor samt sjukdom orsakad av bakterier, virus eller annat smittämne, som inte inträffat eller uppkommit i samband med en plötslig och ofrivillig händelse med yttre våld mot kroppen.

Sjukdom genom smitta

Med sjukdom genom smitta avses detsamma som med arbetsskada genom smitta i 5 § förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd, varvid i denna försäkring utbildning, uppdrag och praktik jämställs med arbete.

Basbelopp

Med basbelopp avses prisbasbelopp enligt 2 kap. 7 § socialförsäkringsbalken.

1.5 Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk.

2 Försäkringsskydd

Vid personskada genom olycksfall eller vid sjukdom genom smitta, som drab­bat den försäkrade under försäkringstiden, utbetalas ersättning för personska­da enligt 5 kapitlet 1 och 2 §§ skadeståndslagen (1972:207) som om skade­ståndsskyldighet förelegat (se bilaga 1).

Inkomstförlust

I fråga om ersättning för inkomstförlust tillämpas därvid reglerna om beräkning av livränteunderlag i 41 kap. 8-18 §§ socialförsäkringsbalken (2010:11)som begränsar ersättningen för inkomstförlust till 7,5 prisbasbelopp per år. Dessa regler tillämpas inte vid sjukskrivningar som är kortare än 31 dagar.

Överfallsskydd

Personskada i samband med överfall ersätts i den mån den försäkrade inte inom den tid som är rimlig med hänsyn till skadan och behovet av ersättning får skadestånd av gärningsmannen, dennes försäkringsbolag eller annan. Skadeståndet från gärningsmannen m fl ska dock utges senast inom tre år efter anmälan till Kammarkollegiet.

Dödsfall

Leder personskada vid olycksfall eller sjukdom genom smitta inom tre år från skadetillfället till döden utbetalas ett basbelopp till dödsboet. Har den avlidne egna barn som vid dödsfallet inte fyllt 18 år, utbetalas dessutom tre bas­belopp till varje sådant barn och tre basbelopp till den andre föräldern till ett sådant barn såsom förmånstagare i olycksfallsförsäkring, förutsatt att den andre föräldern är eller i anledning av dödsfallet blir vårdnadshavare.

Ersättningen vid dödsfall som anges i stycket ovan utges utöver ersättning för förlust av underhåll och för nära anhörigs personskada enligt 5 kapitlet 2 § skadeståndslagen.

Tandskada

Vid tandskada genom olycksfall ersätts nödvändiga och skäliga kostnader. För implantatbehandling eller skalfasader lämnas ersättning endast under för­utsättning att behandlingen är av sådant slag som ersätts av den allmänna tandvårdsförsäkringen.

Den försäkrade eller behandlande tandläkare skall kontakta Kammarkollegiet för en skälighetsbedömning innan behandlingen påbörjas. Försäkringen läm­nar endast ersättning för en permanent behandling.

3 Undantag

Personskadeskyddet enligt denna försäkring gäller endast i den mån mot­svarande ersättning inte kan lämnas genom kollektivavtal om ersättning vid arbetsskada eller genom annan motsvarande försäkring, genom en trafikför­säkring eller enligt regler om ansvar för den som bedriver järnvägs- eller luft­fartsverksamhet eller driver en anläggning där ansvaret för skador är särskilt reglerat i lag.

I skadefall där rätt till livränta enligt socialförsäkringsbalken (2010:11) före­ligger, samordnas arbetsskadelivräntan med ersättningen enligt denna försäk­ring. Detsamma gäller ersättning enligt förordningen (1988:245) om grupp­livförsäkring för doktorander.

Denna försäkring ersätter kostnader endast i den mån dessa inte kan ersättas enligt socialförsökringsbalken (2010:11), en annan lag eller en annan försäkring.

4 Skadeanmälan

Skadeanmälan skall göras på en särskild blankett, som finns på www.kammarkollegiet.se. Skadeanmälan skall undertecknas av både den försäkrade och myndigheten. Dessutom skall den som begär ersättning göra följande:

  • Vid överfall bifoga intyg om anmälan utfärdat av polisen på den ort där skadan inträffat.

  • Lämna specificerat krav på ersättning samt bifoga originalkvitton eller andra verifikationer.

  • Om annan försäkring gäller för samma skada, upplysa Kammarkol­legiet om detta.

  • På begäran av Kammarkollegiet lämna upplysningar och tillhanda­hålla läkarintyg och andra handlingar som kollegiet behöver för att reglera skadan samt medverka till att besiktning av skadad egendom kan ske.

5 Allmänna villkor

5.1 Annan försäkring

Försäkringen ersätter skada eller kostnad endast i den mån den inte kan ersättas av annan försäkring.

5.2 Preskription

Rätten till ersättning upphör tre år efter skadedagen om anmälan dessförinnan inte inkommit till Kammarkollegiet.

5.3 Återkrav

I den mån Kammarkollegiet har betalat ersättning till den försäkrade eller myndigheten, övertar kollegiet dennes rätt gentemot annan som är ansvarig för skadan.

5.4 Försäkringstid och uppsägning

En försäkringsperiod för en samlingsförsäkring är – om inget annat avtalats – tolv månader. Om ingen av parterna sagt upp försäkringen senast en månad före en pågående periods utgång, förlängs försäkringen med en ny period.

En enskild försäkring kan sägas upp av myndigheten under försäkringstiden med omedelbar verkan.

5.5 Återbetalning av premie

Har en försäkring, tecknad som en enskild försäkring, sagts upp av myndig­heten, återbetalas premien för tiden efter uppsägningen. Belopp under 200 kr återbetalas dock inte. Ändringar i en försäkring som börjat gälla, t ex av antaletförsäkrade personer, medför inte rätt till återbetalning av premie.

5.6 Premie- och villkorsändringar

För att en premie eller villkorsändring i fråga om en samlingsförsäkring skall bli gällande för en kommande försäkringsperiod, måste Kammarkollegiet ha underrättat myndigheten om ändringen senast två månader före periodens början.

5.7 Premiejustering

Premiejustering tillämpas i samlingsförsäkringar där årspremien uppgår till minst 10 000 kr enligt följande:

Årspremien justeras årligen inför varje ny försäkringsperiod med hänsyn till skadekostnaden enligt följande: 70 % av premien jämförs med skadekost­naden. Är skadekostnaden högre, ökas nästa års premie med skillnaden i procent, dock med högst 15 %. Är skadekostnaden lägre, minskas nästa års premie på motsvarande sätt, dock aldrig till en lägre premie än 50 % av den ursprungliga premien. Avstämningen sker två månader före den nya perioden. Den slutliga jämförelseperioden är tre år, men inledningsvis kommer den att vara 10, 22 respektive 34 månader.

Skadeståndslagen (1972:207). 5 kap. Skadeståndets bestämmande

1 § Skadestånd till den som har tillfogats personskada omfattar ersättning för:

  • sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära,

  • inkomstförlust,

  • fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt sär­skilda olägenheter till följd av skadan.

Ersättning för inkomstförlust motsvarar skillnaden mellan den inkomst som den skadelidande skulle ha kunnat uppbära, om han icke hade skadats, och den inkomst som han trots skadan har eller borde ha uppnått eller som han kan beräknas komma att uppnå genom sådant arbete som motsvarar hans krafter och färdigheter och som rimligen kan begäras av honom med hänsyn till tidi­gare utbildning och verksamhet, omskolning eller annan liknande åtgärd samt ålder, bosättningsförhållanden och därmed jämförliga omständigheter. Med inkomstförlust likställs intrång i näringsverksamhet. Med inkomst likställs värdet av hushållsarbete i hemmet. Lag (2001:732).

2 § Har personskada lett till döden, skall ersättning betalas för:

  • begravningskostnad och, i skälig omfattning, annan kostnad till följd av dödsfallet

  • förlust av underhåll

  • personskada som till följd av dödsfallet åsamkats någon som stod den avlidne särskilt nära

Ersättning för förlust av underhåll tillkommer efterlevande som enligt lag hade rätt till underhåll av den avlidne eller som på annat sätt var beroende av honom för sin försörjning, om underhåll utgick vid tiden för dödsfallet eller om det kan antas att underhåll skulle ha kommit att utgå inom en nära framtid därefter. Förlusten ersätts i den omfattning som är skälig med hänsyn till den efterlevandes förmåga och möjligheter att genom eget arbete eller annars, på annat sätt än genom förmån som avses i 3 §, själv bidra till sin försörjning. Med underhåll likställs värdet av den avlidnes hushållsarbete i hemmet. Lag (2001:732).

Gå till innehållsförteckning