Försäkringsvillkor utländska besökare 2018

Den här försäkringen kan tecknas som en samlingsförsäkring och gäller då för samtliga personkategorier som avtalats. Försäkringen kan även tecknas för en utländsk besökare som en myndighet har ett försäkringsansvar för.

Observera att dessa försäkringsvillkor slutade gälla 2021-06-30.

Dokumentinformation

Typ av dokument: Försäkringsvillkor

Gäller 2018-01-01 till och med 2021-06-30

Avsändare: Försäkringsavdelningen

1 Omfattning, definitioner och självrisk

1.1 Vem gäller försäkringen för?

1.1.1 Samlingsförsäkring

När en statlig myndighet eller en statlig stiftelse har tecknat denna försäkring som en samlingsförsäkring, gäller den för samtliga personkategorier som avtalats mellan myndigheten/stiftelsen och Kammarkollegiet.

1.1.2 Enskild försäkring

En statlig myndighet eller en statlig stiftelse kan teckna denna försäkring för en utländsk besökare som en myndighet/stiftelse har ett försäkringsansvar för.

Försäkringen kan tecknas direkt på vår hemsida.

I beställningen ska då anges:

 1. namn och personnummer eller födelsedatum

 2. den önskade försäkringstiden samt

 3. myndighet/stiftelse, fakturareferens och kontaktperson vid myndigheten/stiftelsen.

1.2 När och var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller under resa som sker direkt mellan hemlandet och Sverige, samt dygnet runt i Sverige.

Försäkringen gäller dygnet runt inom Schengenområdet om den försäkrade har ett Schengenvisum, utfärdat av svensk utlandsmyndighet. Om den försäkrade inte har ett Schengenvisum eller om den försäkrade har ett uppehållstillstånd i Sverige så gäller försäkringen endast i Sverige.

De länder som ingår i Schengenområdet är: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Punkt 2.4 egendomsskydd gäller alltid endast i Sverige.

Försäkringen gäller inte om den försäkrade befinner sig i sitt hemland.

1.3 Definitioner

1.3.1 Akut sjukvård

Vård för symtom som uppkommer plötsligt under försäkringstiden och som den försäkrade måste uppsöka sjukvårdsinrättning för inom några dagar. Med akut sjukvård avses detsamma som med begreppet omedelbar sjukvård i 4 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Exempel på akut sjukvård kan vara sjukvård som behövs för en sjukdom som uppstår under vistelsen i Sverige och där vård behövs snarast möjligt, till exempel magont eller feber.

1.3.2 Akut tandvård

Tandvård som innebär att den försäkrade blir smärt- och infektionsfri, att eventuella synliga tandluckor fylls provisoriskt samt att det finns en (1) fungerande tuggyta. Med akut tandvård avses detsamma som med begreppet omedelbar tandvård i 6 § tandvårdslagen (1985:125). Med synlig tandlucka menas hel eller delvis förlust av någon av de tio främsta tänderna i under- respektive överkäke.

1.3.3 Basbelopp

Med basbelopp avses prisbasbelopp enligt 2 kap. 7 § socialförsäkringsbalken.

1.3.4 Den försäkrade

Med den försäkrade avses den person som omfattas av försäkringsskyddet.

1.3.5 Myndigheten

Med myndigheten avses den myndighet som tecknat försäkringen.

1.3.6 Olycksfall

Med olycksfall avses en kroppsskada orsakad av en ofrivillig och plötslig händelse med yttre våld mot kroppen. Överbelastnings- eller förslitnings skador räknas inte som olycksfall. Detsamma gäller hjärtinfarkt, hjärnblödning och dylikt samt sjukdom orsakad av bakterier, virus eller annat smittämne, som inte inträffat eller uppkommit i samband med en plötslig och ofrivillig händelse med yttre våld mot kroppen.

Som olycksfall anses även sjukdom eller skada som orsakats genom biologiskt eller kemiskt ämne, om det är sannolikt att någon uppsåtligen spritt det biologiska eller kemiska ämnet med syftet att orsaka sjukdom eller skada hos människor. Visar sig sjukdomen eller skadan först efter försäkringstiden, ska en medicinskt sakkunnig bedömning läggas till grund för ställningstagandet i frågan om sjukdomen eller

skadan ska antas ha drabbat den försäkrade under försäkringstiden.

1.3.7 Privat lösöre

Med privat lösöre avses egendom som den försäkrade för med sig, lånar av en privatperson eller köper på resan för privat bruk.

1.3.8 Sambo

Med sambo avses detsamma som i sambolagen (2003:376).

1.4 Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk med undantag för 2.4 Egendomsskydd där självrisken är 1 500 SEK.

2 Försäkringsskydd

2.1 Invaliditets- och dödsfallskapital

Vid olycksfallsskada som leder till medicinsk invaliditet utbetalas ett invaliditetskapital i förhållande till den medicinska invaliditetsgraden. Vid en medicinsk invaliditet under 50 procent beräknas kapitalet på 10 basbelopp. Vid minst 50 procent invaliditet beräknas det på 20 basbelopp. Leder olycksfallsskadan inom tre år till döden, utbetalas 1 basbelopp till dödsboet.

Ersättning lämnas inte för ärr.

Vid beräkningen används basbeloppet för dödsåret. Från dödsfallskapitalet avräknas i förekommande fall vad som har utbetalats som invaliditetskapital.

2.1.1 Föreskrift i fråga om överfall

Överfall ska omgående anmälas till polismyndigheten på orten. Den försäkrade ska uppvisa intyg om sådan anmälan.

Den försäkrade ska iaktta normal aktsamhet, d.v.s. om möjligt undvika farliga platser och situationer samt i övrigt göra vad som rimligen kan krävas för att undgå att drabbas av överfall. Vid oaktsamhet sätts ersättningen normalt ner till hälften, om omständigheterna inte ger vid handen att oaktsamheten varit ringa eller saknat betydelse för försäkringsfallet. Har oaktsamheten varit särskilt allvarlig kan rätten till ersättning helt falla bort. Detsamma gäller om den försäkrade varit påverkad av alkohol, sömnmedel, narkotika eller annat berusningsmedel eller utfört en uppsåtlig straffbar gärning som enligt svensk lag kan leda till minst böter.

2.2 Sjuk- och tandvårdsskydd

Försäkringen ersätter nödvändiga, skäliga och styrkta kostnader för akut sjuk- eller tandvård när den försäkrade under försäkringstiden drabbats av sjukdom eller olycksfall. För varje händelse ersätts sådana kostnader längst under en period av 90 dagar fr.o.m. den första kontakten med vårdgivare. Det finns ingen beloppsgräns när det gäller försäkringsersättning för akut sjukvård. Vid akut tandvård ersätts högst 3 000 SEK per år.

Vid graviditet ersätts kostnader för akut vård för den försäkrade i samband med nedkomst, missfall eller andra allvarliga komplikationer före utgången av den 28:e graviditetsveckan (27+6). I dessa fall kan akut sjukvård ersättas i mer än 90 dagar för både modern och barnet.

Sjukvård och tandvård ska alltid kunna styrkas med originalkvitton. Försäkringen ersätter endast mediciner som ordinerats av läkare.

2.2.1 Undantag

Försäkringen ersätter inte läkarbesök för symtom eller sjukdomar som den försäkrade har haft innan den försäkrade reste till Sverige. Blir den försäkrade hastigt försämrad under vistelsen i Sverige täcker försäkringen läkarvård tills tillståndet stabiliserats även om behandlingen av sjukdomen fortsätter.

Försäkringen ersätter inte merkostnader i samband med sjukvård eller tandvård. Exempel på sådana merkostnader kan vara taxikostnader, kostnad för ombokning av biljetter m.m. Försäkringen ersätter inte hälsoundersökning, vaccination, planerade kontroller under graviditet och annan planerad vård/tandvård. Provtagning för könssjukdom, utan symptom eller annan indikation på faktisk smitta ersätts inte.

Vård hos kiropraktor, naprapat eller fysioterapeut ersätts endast om en remiss finns från legitimerad läkare.

Fakturor från exempelvis sjukhus ska inte vara utställda till Kammarkollegiet, utan alltid till den försäkrade.

2.2.2 Anmärkning

Med akut sjuk- eller tandvård avses detsamma som med begreppen

omedelbar sjukvård i 4 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) respektive

omedelbar tandvård i 6 § tandvårdslagen (1985:125).

2.3 Hemtransport

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga merkostnader för transport till hemlandet av den försäkrade p.g.a. att den försäkrade drabbats av allvarlig sjukdom eller omfattande personskada under försäkringstiden. Detsamma gäller hemtransport av avliden.

Bedömningen om en hemresa är nödvändig ska alltid göras av behandlande läkare tillsammans med Falck Global Assistance eller Kammarkollegiet. Kostnader för hemtransport som anordnats av annan än Falck Global Assistance eller Kammarkollegiet ersätts inte.

Om Falck Global Assistance rekommenderar en hemtransport och den försäkrade motsätter sig detta kan Kammarkollegiet neka ersättning för fortsatt vård i Sverige för den aktuella sjukdomen/personskadan.

Den försäkrade ska inte kontakta Falck Global Assistance direkt utan först ska kontakt tas med Kammarkollegiet.

2.4 Egendomsskydd

Skada på eller förlust av den försäkrades medförda eller under resan anskaffade privata lösöre ersätts med högst 25 000 SEK. Egendomsskyddet gäller under hela försäkringstiden i Sverige. Självrisken är 1 500 SEK.

Begränsningar i angivet försäkringsbelopp:

 • stöldbegärlig egendom, se nedan, högst 15 000 SEK,

 • värdehandlingar (biljetter, pass mm.) högst 10 000 SEK och

 • kontanter högst 3 000 SEK.

Stöldbegärlig egendom:

 • föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor och ädelstenar,

 • antikviteter och konstverk, fick- och armbandsur samt

 • kameror, projektorer, kikare, musikinstrument, mobiltelefoner och annan elektronisk kommunikationsutrustning, GPS-utrustning, datorer, handdatorer, cd-spelare, DVD-spelare, förstärkare, högtalaranläggningar, radio- och tv apparater, tv-spel samt delar och tillbehör till nu uppräknade föremål.

Försäkringen gäller inte följande:

 • Skada på eller förlust av kontanter, resehandlingar, föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor och ädelstenar, antikviteter, konstföremål, kamera, mobiltelefon, surfplatta, dator eller annan elektronisk utrustning med tillbehör, alkoholhaltiga drycker eller annan ömtålig eller stöldbegärlig egendom, om sådan egendom lämnats för transport, pollettering eller förvaring på annat sätt.

 • Funktionsfel som uppstått utan samband med en plötslig, oförutsedd och utifrån kommande skadehändelse. Skada eller funktionsfel på grund av klimat eller miljöpåverkan (t.ex. fuktskada, påverkan av sand, rost eller smuts).

 • Skada genom skavning eller slitage, ytliga skador såsom bucklor eller

repor utan väsentlig inverkan på användbarheten.

 • Skada eller förlust som kan ersättas genom annan försäkring,

transportföretag, hotell eller liknande.

 • Skada på sportredskap under användning.

 • Skada på eller förlust av motordrivet fordon, båt, luftfartyg, hus- eller

släpvagn, flyttgods eller djur.

 • Inköp, uttag eller utnyttjande som gjorts med hjälp av stulet, kopierat eller förlorat kontokort, kreditkort, SIM kort eller liknande.

 • Appar eller mediafiler till datorer, mobiltelefoner, surfplattor eller liknande.

 • Följdskada p.g.a. förlust av egendom, t.ex. kostnad för telefonsamtal, resor, låsbyte, taxiresor, mat eller logi.

 • Egendom som tillhör ett svenskt lärosäte (svensk myndighet), ett utländskt lärosäte, ett företag eller annan juridisk person.

 • Egendom som har kvarglömts, tappats bort eller förlagts även om egendomen då blivit stulen.

2.4.1 Anmärkning

Ömtålig eller stöldbegärlig egendom ska medföras som handbagage. Den försäkrade bör vara medveten om att det förekommer stölder ur incheckade låsta väskor. Kammarkollegiet övertar äganderätten till förlorad egendom som kollegiet ersatt. Kommer föremål som ersatts till rätta, ska den försäkrade meddela kollegiet detta.

2.4.2 Föreskrift

Den försäkrade ska bifoga ett intyg om anmälan enligt följande: Stöld ska omedelbart anmälas till polismyndigheten på orten. Stöld på hotell ska dessutom anmälas till hotellet. Skada på eller förlust av transporterat resgods ska anmälas till transportföretaget. I första hand ska hotellets respektive transportföretagets ansvar, åtaganden eller erbjudanden efterfrågas och utnyttjas.

2.4.3 Aktsamhetskrav

Den försäkrade ska iaktta normal aktsamhet, dvs. handha och förvara egendomen på betryggande sätt samt i övrigt göra vad som rimligen kan krävas för att undgå att drabbas av stöld eller annan skada. Alla fönster och dörrar ska vara stängda och låsta om ingen är hemma. Att exempelvis lämna kvar pengar i ett hotellrum, lämna en väska eller teknisk utrustning utan tillsyn eller att lämna kvar stöldbegärlig egendom i en bil anses i regel som oaktsamt. Den försäkrade ska låsa in pengar, värdehandlingar och resehandlingar i kassaskåp, värdefack eller dyl. om den försäkrade befinner sig på ett hotell.

Vid oaktsamhet sätts ersättningen normalt ner till hälften, om omständigheterna inte visar att oaktsamheten varit ringa eller av ringa betydelse för försäkringsfallet. Detsamma gäller om den försäkrade inte polisanmält eller försökt begränsa skadan. Har oaktsamheten varit särskilt allvarlig, t.ex. om en väska har lämnats utan uppsyn vid ett restaurangbesök eller i en frukostmatsal på hotell kan rätten till ersättning helt falla bort.

2.4.4 Ersättnings- och värderingsregler

Vid egendomsskada ersätts styrkt reparationskostnad, dock högst med det belopp som svarar mot egendomens värde före skadan.

Vid förlust ersätts egendomens värde före skadan.

Originalkvitto på den förlorade eller förstörda egendomen ska alltid skickas in till Kammarkollegiet.

Egendomen värderas på följande sätt:

 • Nyare egendom – där det förflutit kortare tid än ett år från inköpsdatum. Ersättning utges med 100 % för ny likvärdig egendom.

 • Äldre egendom – där det förflutit längre tid än ett år från inköpsdatum. Ersättning utges efter avdrag med en procentsats av dagens nypris för likvärdig egendom som anges i tabellen nedan.

 • För egendom äldre än 6 år lämnas ingen ersättning. För klockor ersätts dock 20 % av värdet om den är äldre än 6 år.

 • För förbrukningsvaror som t.ex. smink, parfym, mediciner, hygienartiklar, underkläder lämnas ersättning med 50 % av nypriset.

 • För egendom som inte finns med i nedanstående tabell utgörs egendomens värde före skadan av återanskaffningskostnaden med avdrag för ålder och bruk. Avdraget för ålder och bruk görs med tio procent per år fr.o.m. när det gått ett år från inköpsdatumet, dock högst med sjuttio procent.

 • Ädel metall, äkta pärlor och ädelstenar ersätts med 100 % för ny likvärdig egendom. Det högsta ersättningsbeloppet är dock 10 000 SEK.

Från ersättningsbeloppet dras alltid en självrisk med 1500 SEK per skada.

Ersättning i procent av aktuellt pris/värde:

Ålder

Föremål

0-1 år

1-2 år

2-3 år

3-4 år

4-5 år

5-6 år

Glasögon

100

60

50

40

20

20

Klockor

100

85

75

65

55

40

Cyklar

100

85

65

55

45

40

Skid- och golfutrustning

100

85

65

50

40

20

CD, DVD-skivor, DVD-filmer, tv-spel

100

50

50

50

40

30

Kameror

100

75

65

50

40

30

Radio, stereo, TV

100

75

65

50

40

30

DVD-spelare

100

75

65

50

40

30

GPS

100

60

55

40

30

20

Mobiltelefoner

100

60

55

40

30

20

Dator

100

60

55

40

30

20

Kläder, skor, stövlar, resväska, handväska, plånbok, ryggsäck, solglasögon

100

60

50

40

30

20

Teknisk utrustning inköpt på blocket.se, tradera.se eller annan liknande sida på internet ersätts med högst 2 000 SEK. Kvitto eller kontoutdrag som visar köpet ska alltid bifogas skadeanmälan.

2.5 Ansvarsskydd

Om den försäkrade blir krävd på skadestånd p.g.a. en händelse som har skett under försäkringstiden, åtar sig Kammarkollegiet gentemot den försäkrade att göra följande:

1.

Utreda om skadeståndsskyldighet föreligger,

2.

Förhandla med motparten,

3.

Föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala de rättegångs- eller skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala och som inte kan fås av motpart eller annan samt

4.

Betala det skadestånd den försäkrade enligt gällande skadeståndsrätt är skyldig att utge, dock högst 3 000 000 SEK.

Försäkringen gäller inte följande:

1.

Skadeståndskrav mot den försäkrade såsom ägare, brukare eller förare av motordrivet fordon, båt eller flygplan,

2.

Skada som omfattas av en arbetsgivares principalansvar samt

3.

Skada som uppstått i samband med att den försäkrade utfört en gärning för vilken enligt svensk lag fängelse ingår i straffskalan.

Försäkringen gäller dock för skadeståndskrav från annan än biluthyraren/bilägaren mot den försäkrade som förare av en hyrd eller lånad bil, i den mån kravet inte täcks av gällande trafikförsäkring eller annan motsvarande försäkring.

2.5.1 Anmärkning

Försäkringsskyddet är inte begränsat till anspråk mot den försäkrade som privatperson.

Skyddet omfattar även skadeståndsanspråk som riktas mot den försäkrade i förhållandet mellan den försäkrade som hyresgäst och en hyresvärd.

2.5.2 Föreskrift

Kammarkollegiet blir inte bundet av att den försäkrade i förväg utfäster sig att ersätta eventuell skada, medger skadeståndsskyldighet eller godkänner ersättningskrav. Framställs krav ska den försäkrade hänvisa till denna försäkring hos Kammarkollegiet. Den försäkrade bör anteckna namn, adress och telefonnummer till vittnen och andra som kan lämna upplysningar om det inträffade.

2.6 Rättsskydd

Om den försäkrade som privatperson kräver någon på skadestånd p.g.a. en händelse som skett under försäkringstiden, ersätts den försäkrades skäliga ombudskostnader om dessa inte kan betalas av motpart eller annan. Dessutom ersätts i förekommande fall de rättegångskostnader den försäkrade av domstol åläggs att betala till motpart.

Den försäkrade ska i första hand anlita svensk advokat som ombud. Vid tvist utomlands ska den försäkrade anlita ombud som Kammarkollegiet bestämmer.

Kravet ska överstiga 15 000 SEK.

Högsta ersättningsbelopp är 200 000 SEK.

3 Skadeanmälan

Skadeanmälan ska göras på en särskild blankett, som finns på Kammarkollegiets hemsida www.kammarkollegiet.se. Skadeanmälan ska undertecknas av både den försäkrade och myndigheten. Dessutom ska den som begär ersättning göra följande:

1.vid stöld eller överfall bifoga intyg om anmälan utfärdat av polisen på den ort där skadan inträffat,

2.lämna specificerat krav på ersättning samt bifoga originalkvitton eller andra verifikationer,

3.om annan försäkring gäller för samma skada, upplysa Kammarkollegiet om detta samt

4. på begäran av Kammarkollegiet lämna upplysningar och tillhandahålla läkarintyg och andra handlingar som Kammarkollegiet behöver för att reglera skadan samt medverka till att besiktning av skadad egendom kan ske.

4 Allmänna villkor

4.1 Annan försäkring

Med undantag för invaliditets- och dödsfallskapitalen ersätter försäkringen skada eller kostnad endast i den mån den inte kan ersättas av annan försäkring, förordning eller lag.

4.2 Preskription

Rätten till ersättning upphör tre år efter skadedagen om anmälan dessförinnan inte inkommit till Kammarkollegiet. I fråga om ansvarsskyddet anses skadedagen vara den dag krav framställs mot den försäkrade. I övriga fall är skadedagen dagen för den händelse som ligger till grund för försäkringsfallet.

4.3 Återkrav

I den mån Kammarkollegiet har betalat ersättning i ett försäkringsfall, övertar kollegiet den försäkrades rätt gentemot annan som är ansvarig för skadan.

4.4 Gemensamt skadeanmälningsregister, GSR

Kammarkollegiet äger rätt att i försäkringsbranschens gemensamma skaderegister, GSR, registrera anmälda skador med anledning av försäkringen.

Gå till innehållsförteckning