Försäkringsvillkor Student UT 2018

Det här är en samlingsförsäkring för utbytesstudenter som bedriver högskoleutbildning, forskarutbildning eller praktik utomlands.

Observera att dessa försäkringsvillkor slutade gälla 2021-07-01.

Dokumentinformation

Typ av dokument: Försäkringsvillkor

Gäller 2018-01-01 till 2021-06-30

Avsändare: Försäkringsavdelningen

Antal sidor vid utskrift: 23

 

1 Omfattning, definitioner och självrisk

1.1 Vem gäller försäkringen för?

1.1.1 Samlingsförsäkring

När ett universitet eller en högskola tecknat denna försäkring som en samlingsförsäkring, gäller den för samtliga utbytesstudenter som antagits till och bedriver högskoleutbildning, forskarutbildning eller praktik utomlands. Med utbytesstudent menas en student som studerar eller praktiserar utomlands enligt en skriftlig överenskommelse om utbyte eller mottagande mellan det svenska lärosätet och ett utländskt lärosäte, praktikplats, företag eller organisation.

Med ”antagen” menas här registrerad i LADOK eller motsvarande system.

Studierna eller praktiken utomlands ska tillgodoräknas (ge högskolepoäng) i den utbildning som studenten är antagen till och bedriver i Sverige.

1.1.2 Enskild försäkring

Ett universitet, en högskola eller annan myndighet kan teckna denna försäkring direkt på vår hemsida för en enskild student eller doktorand som ska studera eller praktisera utomlands när detta inte sker enligt en skriftlig överenskommelse mellan lärosäten enligt moment 1.1.1.

I beställningen ska då anges:

 • studentens namn och personnummer eller födelsedatum

 • den önskade försäkringstiden samt

 • myndighet, fakturareferens och kontaktperson vid myndigheten.

1.1.3 När och var gäller försäkringen?

Samlingsförsäkringen gäller under direkt resa mellan Sverige och utbildningslandet. Den gäller dygnet runt i utbildningslandet under den tid som studentens utbildning eller praktik pågår utomlands samt två veckor före studiestart/praktikstart och två veckor efter studieslut/praktikslut. Studentens faktiska studietid/praktiktid utomlands ska registreras på lämpligt sätt hos högskolan/universitetet i Sverige.

Försäkringen gäller även under lov så länge den försäkrade vistas i utbildningslandet och studierna fortsätter efter lovet.

Försäkringen gäller även under direkt resa från ett utbildningsland till ett annat för fortsatta utbytesstudier i det landet.

En enskild försäkring gäller dygnet runt i hela världen under den avtalade försäkringstiden.

1.2 Försäkringsbevis

Kammarkollegiet kan utfärda ett medical insurance card (MIC kort) eller försäkringsintyg om högskolan/universitetet beställer ett sådant åt studenten. Om en student omfattas av samlingsförsäkringen så utfärdar högskolan/universitetet ett MIC kort eller intyg åt studenten om detta behövs. MIC kortet har ingen betalfunktion. Den försäkrade får betala kostnaden själv eller kontakta Falck Global Assistance.

1.3 Definitioner

1.3.1 Anhörig

Med anhörig menas:

 • Make/maka

 • Sambo som är folkbokförd på samma adress som den försäkrade

 • Barn

 • Barnbarn

 • Syskon

 • Föräldrar

 • Mor- och farföräldrar

 • Svärföräldrar*

 • Svärdotter och svärson**

 • Styvmor och styvfar***

* Föräldrar till make/maka eller sådan sambo som avses ovan.

** Barns make/maka eller sådan sambo till barn som avses ovan.

***Förälders make/maka eller sådan sambo till förälder som avses ovan.

1.3.2 Akut sjukvård

Vård för symtom som uppkommer plötsligt under försäkringstiden och som den försäkrade måste uppsöka sjukvårdsinrättning för inom några dagar. Med akut sjukvård avses detsamma som med begreppet omedelbar sjukvård i 4 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Exempel på akut sjukvård kan vara sjukvård som behövs för en sjukdom som uppstår under vistelsen utomlands och där vård behövs snarast möjligt, till exempel magont eller feber.

1.3.3 Akut tandvård

Tandvård som innebär att den försäkrade blir smärt- och infektionsfri, att eventuella synliga tandluckor fylls provisoriskt samt att det finns en (1) fungerande tuggyta. Med akut tandvård avses detsamma som med begreppet omedelbar tandvård i 6 § tandvårdslagen (1985:125). Med synlig tandlucka menas hel eller delvis förlust av någon av de tio främsta tänderna i under- respektive överkäke. Vid tandskada som uppstått vid tuggning eller bitning lämnas endast ersättning för den akuta behandling som utförts utomlands.

1.3.4 Basbelopp

Med basbelopp avses prisbasbelopp enligt 2 kap. 7 § socialförsäkringsbalken.

1.3.5 Den försäkrade

Med den försäkrade avses den person som omfattas av försäkringsskyddet.

1.3.6 Myndigheten

Med myndigheten avses den myndighet som tecknat försäkringen.

1.3.7 Olycksfall

Med olycksfall avses en kroppsskada orsakad av en plötslig och ofrivillig händelse med yttre våld mot kroppen.

Skada under schemalagd fysisk träning eller vid praktik inom vårdyrken eller andra praktiskt inriktade utbildningar med hög fysisk belastning anses som olycksfall även om kravet på yttre våld inte är uppfyllt.

Med våld mot kroppen jämställs påverkan av rök, gas, kemiskt ämne, värme, kyla eller strålning. Detsamma gäller för tryckförändringar och annan påverkan på kroppen under dykutbildning.

Trots kravet på ofrivillighet anses som olycksfall även plötsliga händelser med yttre våld mot kroppen som uppkommer i samband med arbete, utbildning, praktik eller övning som den försäkrade frivilligt deltagit i, om händelsen är en oönskad och oförutsedd följd av verksamheten. Detsamma gäller skada eller sjukdom som uppkommer i samband med övning i injicering eller provtagning i samband med vårdutbildning.

Överbelastnings- eller förslitningsskador, skador vid vridvåld (om det inte är mot knä) samt tandskador vid tuggning eller bitning räknas inte som olycksfall. Detsamma gäller hjärtinfarkt, hjärnblödning och dylikt samt sjukdom orsakad av bakterier, virus eller annat smittämne, som inte inträffat eller uppkommit i samband med en plötslig och ofrivillig händelse med yttre våld mot kroppen.

1.3.8 Privat lösöre

Med privat lösöre avses egendom som den försäkrade för med sig, lånar av en privatperson eller köper på resan för privat bruk.

1.3.9 Sambo

Med sambo avses detsamma som i sambolagen (2003:376).

1.3.10 Sjukdom genom smitta

Med sjukdom genom smitta avses detsamma som med arbetsskada genom smitta i 5 § förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd.

1.3.11 Studiestart

Med begreppet studiestart avses terminsstart, kursstart eller tidpunkt då undervisningen på lärosätet i utbildningslandet påbörjas. Introduktionskurs, språkkurs och liknande studieförberedande aktivitet som anordnas vid det utländska lärosätet ingår i utbildningstiden.

1.3.12 Studieslut

Med begreppet studieslut avses termins- eller kursslut då undervisningen eller praktikperiod avslutas. Tentamens- eller provperiod i direkt anslutning till studie- eller praktikperiod ingår i utbildningstiden.

1.3.13 Utbildningslandet

Landet där studierna eller praktiken äger rum.

1.4 Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk med undantag för 2.6 Egendomsskydd där självrisken är 1 500 SEK.

2 Försäkringsskydd

2.1 Personskadeskydd

Vid personskada genom olycksfall eller vid sjukdom genom smitta, som drabbat den försäkrade under försäkringstiden, utbetalas ersättning för personskada enligt 5 kapitlet 1 och 2 § § skadeståndslagen (1972:207) som om skadeståndsskyldighet hade förelegat. I fråga om ersättning för inkomstförlust tillämpas därvid reglerna om beräkning av livränteunderlag i 41 kap 8-18 § § socialförsäkringsbalken (2010:110).

Ersättning för personskada enligt 5 kapitlet 1 och 2 § § skadeståndslagen omfattar bl.a. sjukvårdskostnader, inkomstförlust, sveda och värk samt lyte eller annat stadigvarande men. Ersättningen enligt 2 § i ovan angivna lagrum omfattar även begravningskostnader, förlust av underhåll samt personskada för den som stod den avlidna särskilt nära.

Personskada i samband med överfall ersätts i den mån den försäkrade inte inom den tid som är rimlig med hänsyn till skadan och behovet av ersättning får skadestånd av gärningsmannen, dennes försäkringsbolag eller annan, dock senast inom tre år efter anmälan till Kammarkollegiet. Om den försäkrade varit oaktsam kan ersättningen jämkas.

Leder personskada genom olycksfall eller sjukdom genom smitta inom tre år från skadetillfället till döden, utbetalas utöver eventuellt redan utbetalade belopp ett basbelopp till dödsboet. Har den avlidne egna barn som vid dödsfallet inte fyllt 18 år, utbetalas dessutom – och utöver ersättning för förlust av underhåll enligt första stycket – tre basbelopp till varje sådant barn och tre basbelopp till den andre föräldern till ett sådant barn såsom förmånstagare i olycksfallsförsäkring, förutsatt att den andre föräldern är eller i anledning av dödsfallet blir vårdnadshavare.

Vid tandskada genom olycksfall ersätts nödvändiga och skäliga kostnader. För implantatbehandling eller skalfasader lämnas ersättning endast under förutsättning att behandlingen är av sådant slag som ersätts av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Den försäkrade eller den behandlande tandläkaren ska kontakta Kammarkollegiet för en skälighetsbedömning innan behandlingen påbörjas. Försäkringen lämnar endast ersättning för en permanent behandling. Skada vid tuggning eller bitning anses inte som en olycksfallsskada och ersätts inte enligt detta moment. ¨

2.1.1 Föreskrift

Vid allvarlig sjukdom, intagning på sjukhus, behov av hemtransport eller av annan aktiv skadehjälp ska kontakt tas med:

Falck Global Assistance

Tel: +46 85 87 71 749

Fax: +46 85 05 93 913

E-post: fga@se.falck.com

Falck Global Assistance kan kontaktas dygnet runt.

Överfall ska omgående anmälas till polismyndigheten på orten. Den försäkrade ska uppvisa intyg om sådan anmälan. Om Kammarkollegiet begär det ska den försäkrade väcka skadeståndstalan mot gärningsmannen. Kammarkollegiet svarar därvid gentemot den försäkrade för alla kostnader som inte ersätts av annan.

Den försäkrade ska iaktta normal aktsamhet, dvs. om möjligt undvika farliga platser och situationer samt i övrigt göra vad som rimligen kan krävas för att undgå att drabbas av överfall eller annan skada. Vid oaktsamhet sätts ersättningen normalt ner till hälften, om omständigheterna inte är sådana att oaktsamheten varit ringa eller av ringa betydelse för försäkringsfallet. Har oaktsamheten varit särskilt allvarlig kan ersättningen helt falla bort. Detsamma gäller om den försäkrade varit påverkad av alkohol, sömnmedel, narkotika eller annat berusningsmedel eller utfört en uppsåtlig gärning som enligt svensk lag kan leda till minst dagsböter.

2.1.2 Undantag

Personskadeskyddet enligt denna försäkring gäller endast i den mån motsvarande ersättning inte kan lämnas genom kollektivavtal om ersättning vid arbetsskada eller genom annan motsvarande försäkring, genom en trafikförsäkring eller enligt regler om ansvar för den som bedriver järnvägseller luftfartsverksamhet eller driver en anläggning där ansvaret för skador är särskilt reglerat i lag.

I skadefall där rätt till livränta enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) föreligger, samordnas arbetsskadelivräntan med ersättningen enligt denna försäkring. Detsamma gäller ersättning enligt förordningen (1988:245) om grupplivförsäkring för doktorander.

Denna försäkring ersätter kostnader endast i den mån dessa inte kan ersättas enligt socialförsäkringsbalken (2010:110), annan lag eller annan försäkring.

Försäkringen lämnar ingen ersättning för skada som inte har dokumenterats i journalanteckning, intyg eller motsvarande inom sjukvården.

Försäkringen lämnar ingen ersättning för kränkning.

2.2 Sjuk- och tandvårdsskydd

Försäkringen ersätter nödvändiga, skäliga och styrkta kostnader för akut sjuk- eller tandvård när den försäkrade under försäkringstiden drabbats av sjukdom eller olycksfall utomlands. För varje händelse ersätts sådana kostnader längst under en period av 90 dagar fr.o.m. den första kontakten med vårdgivare. Det finns ingen beloppsgräns när det gäller försäkringsersättning för akut sjukvård. Vid akut tandvård ersätts högst 3 000 SEK per år.

Vid graviditet ersätts kostnader för akut vård utomlands för den försäkrade i samband med nedkomst, missfall eller andra allvarliga komplikationer före utgången av den 28:e graviditetsveckan (27+6). I dessa fall kan akut sjukvård ersättas i mer än 90 dagar för både modern och barnet.

Försäkringen täcker kostnader för abort i utbildningslandet. Får abort inte utföras i utbildningslandet ska kontakt tas med Falck Global Assistance eller Kammarkollegiet.

Sjukvård och tandvård ska alltid kunna styrkas med originalkvitton. Försäkringen ersätter endast mediciner som ordinerats av läkare.

Försäkringen ersätter styrkta telefonkostnader till Kammarkollegiet samt Falck Global Assistance.

2.2.1 Undantag

Försäkringen ersätter inte läkarbesök för symtom eller sjukdomar som den försäkrade har haft innan han/hon reste utomlands. Blir den försäkrade hastigt försämrad under vistelsen utomlands täcker försäkringen läkarvård tills tillståndet stabiliserats även om behandlingen av sjukdomen fortsätter.

Försäkringen ersätter inte merkostnader i samband med sjukvård eller tandvård. Exempel på sådana merkostnader kan vara taxikostnader, kostnad för ombokning av biljetter m.m. Försäkringen ersätter inte hälsoundersökning, vaccination, planerade kontroller under graviditet och annan planerad vård/tandvård. Provtagning för könssjukdom, utan symptom eller annan indikation på faktisk smitta ersätts inte.

Vård hos kiropraktor, naprapat eller fysioterapeut ersätts endast om en remiss finns från legitimerad läkare.

Fakturor från exempelvis sjukhus ska inte vara utställda till Kammarkollegiet, utan alltid till den försäkrade.

2.2.2 Föreskrift

Sverige har för närvarande avtal om sjukförmåner med övriga länder i EU/EES och Schweiz, samt med några konventionsländer.

Om den försäkrade ska resa till ett sådant land ska han/hon ha med sig ett intyg/kort (EU-kort) från Försäkringskassan som visar att den försäkrade tillhör denna, så att han/hon säkert kan få sjukvård enligt avtalen.

Den försäkrade ska inhämta Försäkringskassans beslut innan Kammarkollegiet prövar frågan om ersättning för akut sjuk- eller tandvård. Försäkringskassans beslut ska bifogas skadeanmälan till Kammarkollegiet.

Vid allvarlig sjukdom, intagning på sjukhus eller behov av annan aktiv skadehjälp (t.ex. där vården beräknas medföra stora kostnader), ska kontakt tas med:

Falck Global Assistance

Tel: +46 85 87 71 749

Fax: +46 85 05 93 913

E-post: fga@se.falck.com

Falck Global Assistance kan kontaktas dygnet runt.

2.3 Hemtransport

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga merkostnader för resa eller transport till Sverige av den försäkrade på grund av att han/hon drabbats av allvarlig sjukdom eller omfattande personskada under försäkringstiden. Detsamma gäller hemtransport av avliden. Bedömningen om en hemresa är nödvändig ska alltid göras av behandlande läkare på plats tillsammans med läkare från Falck Global Assistance.

Kostnader för hemtransport som anordnats av annan än Falck Global Assistance ersätts inte.

Om den försäkrades hemvist är i ett annat land än Sverige kan försäkringen ersätta hemtransport dit, om kostnaden är densamma som en hemtransport till Sverige.

Om Falck Global Assistance rekommenderar en hemtransport och den försäkrade motsätter sig detta kan Kammarkollegiet neka ersättning för fortsatt vård i utlandet för den aktuella sjukdomen/personskadan.

Vid behov av hemtransport ska alltid kontakt tas med Kammarkollegiet eller med:

Falck Global Assistance

Tel: +46 85 87 71 749

Fax: +46 85 05 93 913

E-post: fga@se.falck.com

Falck Global Assistance kan kontaktas dygnet runt.

2.4 Anhörigs besöksresa

Vid den försäkrades livshotande skada, livshotande sjukdom eller död utomlands ersätts skäliga kostnader för högst två anhörigas resa vid ett tillfälle från hemorten och logi i samband med besöket. Detsamma gäller i samband med begravning utomlands. Resan ska alltid i förväg godkännas av Kammarkollegiet eller Falck Global Assistance.

2.5 Avbrottsskydd

Vid avbrott i utlandsvistelsen p.g.a:

 • anhörigs livshotande skada eller livshotande sjukdom,

 • anhörigs dödsfall,

 • omfattande egendomsskada som drabbat den försäkrades privata egendom i Sverige,

 • omfattande utbrott av allvarlig smitta eller

 • krig, krigsliknande oroligheter eller naturkatastrof i vistelselandet,

ersätts den försäkrades kostnad för ombokning av befintlig hemresebiljett eller annan merkostnad för hemresa till Sverige samt – i förekommande fall – skäliga kostnader för en ny utresa som företas inom den från början planerade tiden för utlandsvistelsen.

2.5.1 Föreskrift

Hemresan ska påbörjas minst 48 timmar före den ordinarie bokade hemresan. För att en ny utresa till utbildningslandet ska kunna ersättas så ska minst 14 dagar återstå av studietiden.

Om ny utresa inte ska företas inom den från början planerade tiden för utlandsvistelsen, ska utställda färdhandlingar för hemresan utnyttjas. Vid behov ska ombokning ske.

Försäkringen täcker högst två hemresor per anhörig. Anhörigs livshotande skada eller livshotande sjukdom ska styrkas med läkarintyg.

Med hemresa till Sverige avses resan till hemorten (där den försäkrade är folkbokförd). Andra utgifter för resa till den anhörige/begravningen/sjukhuset, som är på en annan ort, ersätts inte.

Försäkringen gäller även för hemresa till begravning av anhörig som avlider före utresan till utbildningslandet.

Vid behov av hjälp med bokning av biljetter kontakta:

Falck Global Assistance

Tel: +46 85 87 71 749

Fax: +46 85 05 93 913

E-post: fga@se.falck.com

Falck Global Assistance kan kontaktas dygnet runt.

2.6 Anslutningsskydd

Ersättning kan lämnas om den försäkrade blir försenad och därmed missar sin transport till utbildningslandet när studierna/praktiken ska påbörjas eller på den ordinarie hemresan från utbildningslandet när studierna/praktiken avslutats. Resan ska vara bokad i förväg.

Ersättning kan lämnas för merkostnader som uppstår för att kunna ansluta sig till resan. Exempel på merkostnader är kostnader för en ny biljett eller en extra hotellnatt som är nödvändig för att kunna fortsätta resan.

Ersättning för merkostnader ersätts med högst 15 000 SEK.

Föreskrift

Förseningen ska vara oförutsedd och oplanerad. Ersättning lämnas inte om den försäkrade själv har orsakat förseningen genom att ha försovit sig, påbörjat resan till flygplats eller tågstation etc. för sent eller inte tagit hänsyn till trafik- eller väderförhållanden. Ersättning lämnas heller inte om den försäkrade på grund av sjukdom inte kan resa eller om transportföretaget försatts i konkurs.

Försäkringen ersätter inte kostnader som kan ersättas av transportföretaget eller researrangören.

Intyg som styrker förseningen eller missad transport ska inhämtas av den försäkrade om det är möjligt.

Vid behov av hjälp med bokning av biljetter eller hotell kontakta:

Falck Global Assistance

Tel: +46 85 87 71 749

Fax: +46 85 05 93 913

E-post: fga@se.falck.com

Falck Global Assistance kan kontaktas dygnet runt.

2.7 Egendomsskydd

Skada på eller förlust av den försäkrades medförda eller under resan anskaffade privata lösöre ersätts med högst 25 000 SEK per skadetillfälle. Egendomsskyddet gäller under hela försäkringstiden. Självrisken är 1 500 SEK per skadetillfälle.

Begränsningar i angivet försäkringsbelopp:

 • stöldbegärlig egendom, se nedan, högst 15 000 SEK,

 • värdehandlingar (biljetter, pass mm.) högst 10 000 SEK och

 • kontanter högst 3 000 SEK.

Stöldbegärlig egendom:

 • föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor och ädelstenar,

 • antikviteter och konstverk, fick- och armbandsur samt

 • kameror, projektorer, kikare, musikinstrument, mobiltelefoner och annan elektronisk kommunikationsutrustning, GPS-utrustning, datorer, handdatorer, högtalaranläggningar, tv apparater, tv-spel samt delar och tillbehör till nu uppräknade föremål.

Försäkringen gäller inte följande:

 • Skada på eller förlust av kontanter, resehandlingar, föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor och ädelstenar, antikviteter, konstföremål, kamera, mobiltelefon, surfplatta, dator eller annan elektronisk utrustning med tillbehör, alkoholhaltiga drycker eller annan ömtålig eller stöldbegärlig egendom, om sådan egendom lämnats för transport, pollettering eller förvaring på annat sätt.

 • Funktionsfel som uppstått utan samband med en plötslig, oförutsedd och utifrån kommande skadehändelse. Skada eller funktionsfel på grund av klimat eller miljöpåverkan (t.ex. fuktskada, påverkan av sand, rost eller smuts).

 • Skada genom skavning eller slitage, ytliga skador såsom bucklor eller

repor utan väsentlig inverkan på användbarheten.

 • Skada eller förlust som kan ersättas genom annan försäkring,

transportföretag, hotell eller liknande.

 • Skada på sportredskap under användning.

 • Skada på eller förlust av motordrivet fordon, båt, luftfartyg, hus- eller släpvagn, flyttgods eller djur.

 • Inköp, uttag eller utnyttjande som gjorts med hjälp av stulet, kopierat eller förlorat kontokort, kreditkort, SIM kort eller liknande.

 • Appar eller mediafiler till datorer, mobiltelefoner, surfplattor eller liknande.

 • Följdskada p.g.a. förlust av egendom, t.ex. kostnad för telefonsamtal, resor, låsbyte, taxiresor, mat eller logi.

 • Egendom som tillhör ett svenskt lärosäte (svensk myndighet), ett utländskt lärosäte, ett företag eller annan juridisk person.

 • Egendom som har kvarglömts, tappats bort eller förlagts även om egendomen då blivit stulen.

2.7.1 Anmärkning

Ömtålig eller stöldbegärlig egendom ska medföras som handbagage. Den försäkrade bör vara medveten om att det förekommer stölder ur incheckade låsta väskor. Kammarkollegiet övertar äganderätten till förlorad egendom som kollegiet ersatt. Kommer föremål som ersatts till rätta, ska den försäkrade meddela kollegiet detta.

2.7.2 Föreskrift

Den försäkrade ska bifoga ett intyg om anmälan enligt följande: Stöld ska omedelbart anmälas till polismyndigheten på orten. Stöld på hotell ska dessutom anmälas till hotellet. Skada på eller förlust av transporterat resgods ska anmälas till transportföretaget. I första hand ska hotellets respektive transportföretagets ansvar, åtaganden eller erbjudanden efterfrågas och utnyttjas.

2.7.3 Aktsamhetskrav

Den försäkrade ska iaktta normal aktsamhet, dvs. handha och förvara egendomen på betryggande sätt samt i övrigt göra vad som rimligen kan krävas för att undgå att drabbas av stöld eller annan skada. Alla fönster och dörrar ska vara stängda och låsta om ingen är hemma. Att exempelvis lämna kvar pengar i ett hotellrum, lämna en väska eller teknisk utrustning utan tillsyn eller att lämna kvar stöldbegärlig egendom i en bil anses i regel som oaktsamt. Den försäkrade ska låsa in pengar, värdehandlingar och resehandlingar i kassaskåp, värdefack eller dyl. om den försäkrade befinner sig på ett hotell.

Vid oaktsamhet sätts ersättningen normalt ner till hälften, om omständigheterna inte visar att oaktsamheten varit ringa eller av ringa betydelse för försäkringsfallet. Detsamma gäller om den försäkrade inte polisanmält eller försökt begränsa skadan. Har oaktsamheten varit särskilt allvarlig, t.ex. om en väska har lämnats utan uppsyn vid ett restaurangbesök, i hotellobby eller i en frukostmatsal på hotell kan rätten till ersättning helt falla bort.

2.7.4 Ersättnings- och värderingsregler

Vid egendomsskada ersätts styrkt reparationskostnad, dock högst med det belopp som svarar mot egendomens värde före skadan.

Vid förlust ersätts egendomens värde före skadan. Värdering sker utan hänsyn till affektionsvärde, det vill säga utan hänsyn till studentens egna känslor för egendomen.

Originalkvitto på den förlorade eller förstörda egendomen ska alltid skickas in till Kammarkollegiet.

Egendomen ersätts på följande sätt med avdrag för självrisk med 1 500 SEK:

 • Nyare egendom – där det förflutit kortare tid än ett år från inköpsdatum. Ersättning utges med 100 % för ny likvärdig egendom.

 • Äldre egendom – där det förflutit längre tid än ett år från inköpsdatum. Ersättning utges efter avdrag med en procentsats av dagens nypris för likvärdig egendom som anges i tabellen nedan.

 • För egendom äldre än 6 år lämnas ingen ersättning. För klockor ersätts dock 20 % av värdet om den är äldre än 6 år.

 • För förbrukningsvaror som t.ex. smink, parfym, mediciner, hygienartiklar, underkläder lämnas ersättning med 50 % av nypriset.

 • För egendom som inte finns med i nedanstående tabell utgörs egendomens värde före skadan av återanskaffningskostnaden med avdrag för ålder och bruk. Avdraget för ålder och bruk görs med tio procent per år fr.o.m. när det gått ett år från inköpsdatumet, dock högst med 70 %.

 • Ädel metall, äkta pärlor och ädelstenar ersätts med 100 % för ny likvärdig egendom. Det högsta ersättningsbeloppet är dock 10 000 SEK.

Ersättning i procent av aktuellt pris/värde:

Ålder

Föremål

0-1 år

1-2 år

2-3 år

3-4 år

4-5 år

5-6 år

Glasögon

100

60

50

40

20

20

Klockor

100

85

75

65

55

40

Cyklar

100

85

65

55

45

40

Skid- och golfutrustning

100

85

65

50

40

20

CD, DVD-skivor, DVD-filmer, tv-spel

100

50

50

50

40

30

Kameror

100

75

65

50

40

30

Radio, stereo, TV

100

75

65

50

40

30

DVD-spelare

100

75

65

50

40

30

GPS

100

60

55

40

30

20

Mobiltelefoner

100

60

55

40

30

20

Dator

100

60

55

40

30

20

Kläder, skor, stövlar, resväska, handväska, plånbok, ryggsäck, solglasögon

100

60

50

40

30

20

Teknisk utrustning inköpt på blocket.se, tradera.se eller annan liknande sida på internet ersätts med högst 2 000 SEK. Kvitto eller kontoutdrag som visar köpet ska alltid bifogas skadeanmälan.

2.8 Resgodsförsening

Vid mer än 8 timmars försening av inskrivet resgods vid utresa från Sverige, ersätts hygienartiklar och kläder som är inköpta i utbildningslandet med högst 2 000 SEK. Denna kostnad ska styrkas med originalkvitto.

2.8.1 Föreskrift

Den försäkrade ska bifoga ett intyg om förseningen från transportföretaget. I första hand ska transportföretagets ansvar, åtaganden eller erbjudanden efterfrågas och utnyttjas.

2.9 Kontant skadehjälp

Om den försäkrade p.g.a. stöld eller annan ersättningsgill skada är i omedelbart behov av pengar, kan upp till 10 000 SEK i lämplig valuta överföras från:

Falck Global Assistance

Tel: +46 85 87 71 749

Fax: +46 85 05 93 913

E-post: fga@se.falck.com

2.9.1 Anmärkning

En utbetalning från Falck Global Assistance är inte att anse som skadeersättning, utan som ett lån från Kammarkollegiet till den försäkrade. Vid skaderegleringen dras lånesumman av från skadeersättningen. I förekommande fall är den försäkrade således skyldig att återbetala skillnaden mellan lånet och skadeersättningen till Kammarkollegiet.

2.10 Kris och katastrofskydd

Om den försäkrade befinner sig i ett land drabbat av en naturkatastrof eller krigsliknande oroligheter och på grund av dessa omständigheter tvingas förflytta sig till ett säkrare ställe i utbildningslandet eller ändra sin boendeform, kan ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga merkostnader för kost, logi och inrikes resor.

Ersättning kan lämnas med högst 5 000 SEK. Kostnaden ska styrkas med originalkvitto.

Om den försäkrade råkar ut för akut psykisk kris i samband med överfall, hot, svår sjukdom, olycka eller naturkatastrof i utbildningslandet kan försäkringen ersätta fem behandlingar hos en psykolog, kurator eller motsvarande. Behövs ytterligare behandling kontaktas Kammarkollegiet eller Falck Global Assistance.

Vid överfall eller olycksfall kan även kristerapi i Sverige ersättas. För ytterligare ersättning vid överfall se 2.1.

2.11 Ansvarsskydd

Om den försäkrade blir krävd på skadestånd p.g.a. en händelse som har skett under försäkringstiden, åtar sig Kammarkollegiet gentemot den försäkrade att göra följande:

 • Utreda om skadeståndsskyldighet föreligger,

 • Förhandla med motparten,

 • Föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala de rättegångs- eller skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala och som inte kan utfås av motpart eller annan samt

 • Betala det skadestånd den försäkrade enligt gällande skadeståndsrätt är skyldig att utge, dock högst 10 000 000 SEK.

Försäkringen gäller inte följande:

 • Skadeståndskrav mot den försäkrade såsom ägare, brukare eller förare av motordrivet fordon, båt eller flygplan,

 • Skada som omfattas av en arbetsgivares principalansvar samt

 • Skada som uppstått i samband med att den försäkrade utfört en gärning för vilken enligt svensk lag fängelse ingår i straffskalan.

Försäkringen gäller dock för skadeståndskrav från annan än biluthyraren/bilägaren mot den försäkrade som förare av en hyrd eller lånad bil, i den mån kravet inte täcks av gällande trafikförsäkring eller annan motsvarande försäkring.

2.11.1 Anmärkning

Försäkringsskyddet är inte begränsat till anspråk mot den försäkrade som privatperson. Det innebär att skyddet även omfattar anspråk mot den försäkrade som student eller praktikant.

Skyddet omfattar även skadeståndsanspråk som riktas mot den försäkrade i förhållandet mellan den försäkrade som hyresgäst och en hyresvärd.

2.11.2 Föreskrift

Kammarkollegiet blir inte bundet av att den försäkrade i förväg utfäster sig att ersätta eventuell skada, medger skadeståndsskyldighet eller godkänner ersättningskrav. Framställs krav ska den försäkrade hänvisa till denna försäkring hos Kammarkollegiet. Den försäkrade bör anteckna namn, adress och telefonnummer till vittnen och andra som kan lämna upplysningar om det inträffade.

2.12 Rättsskydd

Om den försäkrade som privatperson kräver någon på skadestånd p.g.a. en händelse som skett under försäkringstiden, ersätts den försäkrades skäliga ombudskostnader om dessa inte kan betalas av motpart eller annan. Dessutom ersätts i förekommande fall de rättegångskostnader den försäkrade av domstol åläggs att betala till motpart.

Den försäkrade ska i första hand anlita svensk advokat som ombud. Vid tvist utomlands ska den försäkrade anlita ombud som Kammarkollegiet bestämmer.

Kravet ska överstiga 15 000 SEK.

Högsta ersättningsbelopp är 200 000 SEK.

3 Skadeanmälan

Skadeanmälan ska göras på en särskild blankett, som finns på Kammarkollegiets hemsida www.kammarkollegiet.se. Skadeanmälan ska undertecknas av både den försäkrade och myndigheten. Dessutom ska den som begär ersättning göra följande:

 • Vid stöld eller överfall bifoga intyg om anmälan utfärdat av polisen på den ort där skadan inträffat,

 • Lämna specificerat krav på ersättning samt bifoga originalkvitton eller andra verifikationer,

 • Om annan försäkring gäller för samma skada, upplysa Kammarkollegiet om detta samt

 • På begäran av Kammarkollegiet lämna upplysningar och tillhandahålla läkarintyg och andra handlingar som Kammarkollegiet behöver för att reglera skadan samt medverka till att besiktning av skadad egendom kan ske.

 • Om annan försäkring gäller för samma skada eller om ersättning för skada erhållits från annan, upplysa Kammarkollegiet om detta samt,

4 Allmänna villkor

4.1 Annan försäkring

Skada eller kostnad endast i den mån den inte kan ersättas av annan försäkring, förordning eller lag.

4.2 Preskription

Rätten till ersättning upphör tre år efter skadedagen om anmälan dessförinnan inte inkommit till Kammarkollegiet. I fråga om ansvarsskyddet anses skadedagen vara den dag krav framställs mot den försäkrade. I övriga fall är skadedagen dagen för den händelse som ligger till grund för försäkringsfallet.

4.3 Återkrav

I den mån Kammarkollegiet har betalat ersättning i ett försäkringsfall, övertar kollegiet den försäkrades rätt gentemot annan som är ansvarig för skadan.

4.4 Gemensamt skadeanmälningsregister, GSR

Kammarkollegiet äger rätt att i försäkringsbranschens gemensamma skaderegister, GSR, registrera anmälda skador med anledning av försäkringen.

Gå till innehållsförteckning