Försäkringsvillkor Student UT 2018

Det här är en samlingsförsäkring för utbytesstudenter som bedriver högskoleutbildning, forskarutbildning eller praktik utomlands.

Observera att dessa försäkringsvillkor slutade gälla 2021-07-01.

Dokumentinformation

Typ av dokument: Försäkringsvillkor

Gäller 2018-01-01 till 2021-06-30

Avsändare: Försäkringsavdelningen

Antal sidor vid utskrift: 23

 

1 Omfattning, definitioner och självrisk

1.1 Vem gäller försäkringen för?

1.1.1 Samlingsförsäkring

När ett universitet eller en högskola tecknat denna försäkring som en samlingsförsäkring, gäller den för samtliga utbytesstudenter som antagits till och bedriver högskoleutbildning, forskarutbildning eller praktik utomlands. Med utbytesstudent menas en student som studerar eller praktiserar utomlands enligt en skriftlig överenskommelse om utbyte eller mottagande mellan det svenska lärosätet och ett utländskt lärosäte, praktikplats, företag eller organisation.

Med ”antagen” menas här registrerad i LADOK eller motsvarande system.

Studierna eller praktiken utomlands ska tillgodoräknas (ge högskolepoäng) i den utbildning som studenten är antagen till och bedriver i Sverige.

1.1.2 Enskild försäkring

Ett universitet, en högskola eller annan myndighet kan teckna denna försäkring direkt på vår hemsida för en enskild student eller doktorand som ska studera eller praktisera utomlands när detta inte sker enligt en skriftlig överenskommelse mellan lärosäten enligt moment 1.1.1.

I beställningen ska då anges:

 • studentens namn och personnummer eller födelsedatum

 • den önskade försäkringstiden samt

 • myndighet, fakturareferens och kontaktperson vid myndigheten.

1.1.3 När och var gäller försäkringen?

Samlingsförsäkringen gäller under direkt resa mellan Sverige och utbildningslandet. Den gäller dygnet runt i utbildningslandet under den tid som studentens utbildning eller praktik pågår utomlands samt två veckor före studiestart/praktikstart och två veckor efter studieslut/praktikslut. Studentens faktiska studietid/praktiktid utomlands ska registreras på lämpligt sätt hos högskolan/universitetet i Sverige.

Försäkringen gäller även under lov så länge den försäkrade vistas i utbildningslandet och studierna fortsätter efter lovet.

Försäkringen gäller även under direkt resa från ett utbildningsland till ett annat för fortsatta utbytesstudier i det landet.

En enskild försäkring gäller dygnet runt i hela världen under den avtalade försäkringstiden.

1.2 Försäkringsbevis

Kammarkollegiet kan utfärda ett medical insurance card (MIC kort) eller försäkringsintyg om högskolan/universitetet beställer ett sådant åt studenten. Om en student omfattas av samlingsförsäkringen så utfärdar högskolan/universitetet ett MIC kort eller intyg åt studenten om detta behövs. MIC kortet har ingen betalfunktion. Den försäkrade får betala kostnaden själv eller kontakta Falck Global Assistance.

1.3 Definitioner

1.3.1 Anhörig

Med anhörig menas:

 • Make/maka

 • Sambo som är folkbokförd på samma adress som den försäkrade

 • Barn

 • Barnbarn

 • Syskon

 • Föräldrar

 • Mor- och farföräldrar

 • Svärföräldrar*

 • Svärdotter och svärson**

 • Styvmor och styvfar***

* Föräldrar till make/maka eller sådan sambo som avses ovan.

** Barns make/maka eller sådan sambo till barn som avses ovan.

***Förälders make/maka eller sådan sambo till förälder som avses ovan.

1.3.2 Akut sjukvård

Vård för symtom som uppkommer plötsligt under försäkringstiden och som den försäkrade måste uppsöka sjukvårdsinrättning för inom några dagar. Med akut sjukvård avses detsamma som med begreppet omedelbar sjukvård i 4 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Exempel på akut sjukvård kan vara sjukvård som behövs för en sjukdom som uppstår under vistelsen utomlands och där vård behövs snarast möjligt, till exempel magont eller feber.

1.3.3 Akut tandvård

Tandvård som innebär att den försäkrade blir smärt- och infektionsfri, att eventuella synliga tandluckor fylls provisoriskt samt att det finns en (1) fungerande tuggyta. Med akut tandvård avses detsamma som med begreppet omedelbar tandvård i 6 § tandvårdslagen (1985:125). Med synlig tandlucka menas hel eller delvis förlust av någon av de tio främsta tänderna i under- respektive överkäke. Vid tandskada som uppstått vid tuggning eller bitning lämnas endast ersättning för den akuta behandling som utförts utomlands.

1.3.4 Basbelopp

Med basbelopp avses prisbasbelopp enligt 2 kap. 7 § socialförsäkringsbalken.

1.3.5 Den försäkrade

Med den försäkrade avses den person som omfattas av försäkringsskyddet.

1.3.6 Myndigheten

Med myndigheten avses den myndighet som tecknat försäkringen.

1.3.7 Olycksfall

Med olycksfall avses en kroppsskada orsakad av en plötslig och ofrivillig händelse med yttre våld mot kroppen.

Skada under schemalagd fysisk träning eller vid praktik inom vårdyrken eller andra praktiskt inriktade utbildningar med hög fysisk belastning anses som olycksfall även om kravet på yttre våld inte är uppfyllt.

Med våld mot kroppen jämställs påverkan av rök, gas, kemiskt ämne, värme, kyla eller strålning. Detsamma gäller för tryckförändringar och annan påverkan på kroppen under dykutbildning.

Trots kravet på ofrivillighet anses som olycksfall även plötsliga händelser med yttre våld mot kroppen som uppkommer i samband med arbete, utbildning, praktik eller övning som den försäkrade frivilligt deltagit i, om händelsen är en oönskad och oförutsedd följd av verksamheten. Detsamma gäller skada eller sjukdom som uppkommer i samband med övning i injicering eller provtagning i samband med vårdutbildning.

Överbelastnings- eller förslitningsskador, skador vid vridvåld (om det inte är mot knä) samt tandskador vid tuggning eller bitning räknas inte som olycksfall. Detsamma gäller hjärtinfarkt, hjärnblödning och dylikt samt sjukdom orsakad av bakterier, virus eller annat smittämne, som inte inträffat eller uppkommit i samband med en plötslig och ofrivillig händelse med yttre våld mot kroppen.

1.3.8 Privat lösöre

Med privat lösöre avses egendom som den försäkrade för med sig, lånar av en privatperson eller köper på resan för privat bruk.

1.3.9 Sambo

Med sambo avses detsamma som i sambolagen (2003:376).

1.3.10 Sjukdom genom smitta

Med sjukdom genom smitta avses detsamma som med arbetsskada genom smitta i 5 § förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd.

1.3.11 Studiestart

Med begreppet studiestart avses terminsstart, kursstart eller tidpunkt då undervisningen på lärosätet i utbildningslandet påbörjas. Introduktionskurs, språkkurs och liknande studieförberedande aktivitet som anordnas vid det utländska lärosätet ingår i utbildningstiden.

1.3.12 Studieslut

Med begreppet studieslut avses termins- eller kursslut då undervisningen eller praktikperiod avslutas. Tentamens- eller provperiod i direkt anslutning till studie- eller praktikperiod ingår i utbildningstiden.

1.3.13 Utbildningslandet

Landet där studierna eller praktiken äger rum.

1.4 Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk med undantag för 2.6 Egendomsskydd där självrisken är 1 500 SEK.

Gå till innehållsförteckning