Försäkringsvillkor Statens tjänstereseförsäkring 2023

De här villkoren gäller från och med oktober 2023 vid inrikes- och utrikesresor när din myndighet har tecknat en tjänstereseförsäkring.

Dokumentinformation

Typ av dokument: Försäkringsvillkor

Gäller från och med: 2023-10-01

Avsändare: Försäkringsavdelningen

Antal sidor vid utskrift: 25

3 Skadeanmälan

Blankett för skadeanmälan finns på www.kammarkollegiet.se.

En skadeanmälan ska undertecknas av både den försäkrade och myndigheten.

Dessutom ska den som begär ersättning göra följande:

1.Vid överfall bifoga intyg om anmälan utfärdat av polisen på den ort där skadan inträffat.

2.Vid försening av inskrivet resgods bifoga intyg utfärdat av transportföretaget.

3.Lämna specificerat krav på ersättning samt bifoga digitala kvitton eller andra verifikationer. Kvitton i pappersoriginal kan komma att begäras in av Kammarkollegiet upp till 6 månader efter det att skadeanmälan har inkommit till oss.

4.Om annan försäkring gäller för samma skada, upplysa Kammarkollegiet om detta.

5.På begäran av Kammarkollegiet lämna upplysningar och tillhandahålla läkarintyg och andra handlingar som kollegiet behöver för att reglera skadan.

Föreskrift

Åsidosätter den försäkrade åligganden enligt villkoren i Statens tjänstereseförsäkring kan ersättningen minskas eller helt falla bort.

Kommentar

Om kontakt tagits med Falck Global Assistance med anledning av en skada ska skadeanmälan alltid skickas in till Kammarkollegiet, även om den försäkrade inte har några ersättningsanspråk mot försäkringen. Detsamma gäller om den försäkrade utomlands erhållit sjuk- eller tandvårdsbehandling och i samband därmed hänvisat till Statens tjänstereseförsäkring eller Kammarkollegiet.

Gå till innehållsförteckning