Årlig rapportering och avgift

Här hittar du information om vad din organisation årligen ska rapportera, varför ni behöver göra det och information om den årliga tillsynsavgiften.

Årlig rapportering av värdeöverföringar

Registrerade idéburna organisationer och de som avregistrerats de senaste fem åren ska skriftligen varje år lämna uppgifter till Kammarkollegiet om de har gjort eller beslutat om någon värdeöverföring. Om det har skett ska organisationen lämna närmare uppgifter om värdeöverföringen för att vi ska bedöma om överföringen varit tillåten. Rapporteringen måste göras även om organisationen inte gjort någon värdeöverföring.

Rapporteringen görs i vår e-tjänst. Kammarkollegiet meddelar er via e-post till organisationen när det är dags att rapportera.

Årlig tillsynsavgift

Kammarkollegiets arbete med registrering och tillsyn ska bekostas av de organisationer som står under vår tillsyn. Kammarkollegiet får inga andra medel utan avgifterna ska helt täcka kostnaderna vi har för att hantera vårt uppdrag.

Den årliga tillsynsavgiften på 1 600 kronor ska betalas av alla registrerade idéburna organisationer samt de som avregistrerats de senaste fem åren som fortfarande behöver rapportera om värdeöverföringar.

Avgiften ska betalas en gång per år mot faktura.

Vad ska lämnas in vid den årliga rapporteringen?

Vid den årliga rapporteringen ska organisationen meddela om några värdeöverföringar har gjorts eller beslutats och om så skett lämna ytterligare uppgifter om överföringen.

  • Organisationer som är skyldiga att upprätta en årsredovisning ska lämna in årsredovisningen för det senaste räkenskapsåret. Årsredovisningen ska innehålla förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning, noter och underskrifter.
  • Organisationer som inte är skyldiga att upprätta en årsredovisning ska i stället lämna in bokslutet för det senaste räkenskapsåret. Redovisningen ska innehålla balansräkning, resultaträkning och verksamhetsberättelse.
  • Det är behörig eller behöriga firmatecknare som ska skriva under rapporteringen. För att styrka behörigheten ska du bifoga registreringsbevis från Bolagsverket eller Länsstyrelsen som inte är äldre än en månad alternativt kopia på justerat årsmötesprotokoll eller annan handling som visar styrelsens nuvarande sammansättning och vilka som är utsedda firmatecknare.

Vad händer om organisationen har gjort en otillåten värdeöverföring?

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör värdeöverföringar som är otillåtna kan dömas till böter. Kammarkollegiet ska göra en anmälan till Polismyndigheten om det kan misstänkas att brott enligt registreringslagen har begåtts.

Vad innebär värdeöverföring?

Begreppet värdeöverföring är brett och används på olika sätt i olika lagar och regler. Enligt registreringslagen är definitionen av en värdeöverföring en affärshändelse som medför att förmögenheten hos en idéburen organisation minskar och som inte är av rent affärsmässig karaktär för organisationen.

Värdeöverföring kan exempelvis vara:

  • Vinstutdelning
  • Köp till överpris
  • Försäljning till underpris
  • Lön eller arvode för tjänster eller arbeten som inte alls eller endast delvis motsvaras av utbetalningen.
  • Lön som överstiger marknadsmässig lönenivå.
  • Minskning av aktiekapital, den bundna överkursfonden eller reservfonden för återbetalning till aktieägare.

De här exemplen är inte uttömmande för vad som kan räknas som värdeöverföringar.

Enligt registreringslagen får en registrerad idéburen organisation inte göra några värdeöverföringar till andra än till registrerade idéburna organisationer eller till forskning. Med det innebär att inte heller värdeöverföringar inom en koncern är tillåtna såvida inte de berörda organisationerna alla är registrerade.

Begränsningarna om värdeöverföring gäller även de idéburna organisationer som avregistrerats de senaste fem åren.

Vad innebär forskning i det här sammanhanget?

Forskning enligt registreringslagen är ett vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete eller vetenskapliga studier genom observation, om arbetet eller studierna görs för att hämta in ny kunskap, och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund, dock inte sådant arbete eller sådana studier som utförs endast inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-12-12