Det här ska du redovisa

Du ska redovisa intäkter som er politiska verksamhet fått in. Intäkterna ska redovisas olika beroende på om det är intäkter från offentligt stöd, medlemsavgifter, olika typer av bidrag, insamlingar eller lotterier. Här förklarar vi hur du ska göra.

Prisbasbelopp (pbb)

Prisbasbelopp (pbb) fastställs av regeringen och används bland annat för beräkning av intäkter, förmåner eller avgifter. Pbb ändras årligen eftersom avsikten är att de ska spegla inflationen.

Prisbasbelopp 2019

Prisbasbelopp 2020

Här följer fyra tabeller som visar hur du ska redovisa de olika typerna av intäkter.

Intäkter från offentligt stöd och medlemsavgifter

Typ av intäkter

Så här redovisar du

1. Stöd enligt lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier
2. Stöd enligt lagen (2010:473) om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer
3. Stöd enligt lagen (2016:1109) om stöd till partigrupperna för riksdagsledamöternas arbete i riksdagen
4. Partistöd som har betalats till partiet med stöd av 4 kap. 29 och 30 §§ kommunallagen (2017:725)
5. Statligt eller kommunalt stöd till en ungdomsorganisation
6. Medlemsavgifter.

Du ska redovisa den totala summan av punkt 1-6 var för sig.

Är du ledamot ersättare ersättare ska inte redovisa intäkter från offentligt stöd och medlemsavgifter.

Bidrag från privatpersoner, företag och organisationer

Typ av bidrag

T.o.m. 0,005 pbb
_______

2019: 0-232 kr

Över 0,005 och upp till 0,5 pbb
________

2019: 233-23 250 kr

Över 0,5 pbb

__________

2019: 23 250 kr

Bidrag från privatpersoner, företag, organisationer, föreningar och andra sammanslutningar samt stiftelser och fonder

Du ska redovisa den totala summan av samtliga bidrag, inklusive anonyma bidrag.

Du ska redovisa summan av de här tre grupperna var för sig:

1. bidrag från privatpersoner

2. bidrag från ideella föreningar inom partiet eller inom sidoorganisationer till partiet*

3. övriga bidrag från företag, organisationer, föreningar och andra sammanslutningar samt stiftelser och fonder.

Du ska redovisa uppgifter om bidragsgivarens identitet, vilket slags bidrag som har lämnats och bidragets storlek. Varje bidrag från de här två grupperna ska redovisas var för sig:

1. bidrag från privatpersoner

2. övriga bidrag från företag, organisationer, föreningar och andra sammanslutningar samt stiftelser och fonder.

* För bidrag i den här gruppen ska du även redovisa intäkter som överstiger 0,5 ppb (23 250 kr).

Insamling, lotterier och övriga intäkter

Typ av intäkt

Så här redovisar du

Intäkter från insamling av kontanter

Du ska redovisa varje insamling för sig med uppgifter om:

- det totala insamlade beloppet

- tid och plats för insamlingen.

Intäkter från lotterier som inte kräver tillstånd

Du ska redovisa summan av samtliga lotterier.

Intäkter från lotterier som kräver licens från Spelinspektionen (f.d. Lotteriinspektionen)

Du ska redovisa summan av det totala beloppet, antalet sålda lotter och pris per lott.


Har du haft flera lotterier som kräver tillstånd ska du redovisa dem var för sig.

Övriga intäkter

Du ska ange summan av övriga intäkter och uppge vilken typ av intäkter det handlar om.


Har du flera olika typer av intäkter ska du redovisa dem var för sig.

Intäkter i närstående verksamhet som bolag och stiftelser

Om partiet har bestämmande inflytande över ett bolag eller en stiftelse eller bedriver verksamhet i annan form ska du även redovisa insamlingar av kontanter och bidrag från enskilda som kommit stiftelsen eller bolaget till godo.

Du behöver uppge verksamhetens namn när du redovisar den här typen av intäkter.

Förbud mot anonyma bidrag över 0,05 pbb

Det är inte tillåtet att ta emot anonyma bidrag som överstiger gränsvärdet 0,05 prisbasbelopp, 2 325 kronor gäller för år 2019.

Om du får ett anonymt bidrag måste du i första hand betala tillbaka den överstigande summan till givaren. Om det inte bedöms möjligt ska den överstigande summan betalas till Kammarkollegiet. Inbetalning ska göras senast tre månader efter utgången av det räkenskapsår eller kalenderår då bidraget togs emot.


Anonyma bidrag

Typ av bidrag

Upp till och med 0,005 pbb

________
2019: 0-232 kr

Över 0,005 pbb och upp till 0,05 ppb

_________
2019: 233-2 325 kr

Över 0,05 pbb


________
2019: 2 325 kr

Anonyma bidrag

Se tabell Bidrag från privatpersoner, företag och organisationer.

Du ska redovisa storleken av varje bidrag var för sig.

Du får inte ta emot anonyma bidrag som överstiger gränsvärdet 0,05 pbb.

Om vår uppgift

Ta del av aktuell lagstiftning om insyn i partiers finansiering.

Insyn i hur politiska partier finansierar sin verksamhet

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-02-12