Det här ska du redovisa

Du ska redovisa intäkter som er politiska verksamhet fått in. Intäkterna ska redovisas olika beroende på om det är intäkter från offentligt stöd, medlemsavgifter, olika typer av bidrag, insamlingar eller lotterier. Här förklarar vi hur du ska göra.

Prisbasbelopp (pbb)

Prisbasbelopp (pbb) fastställs av regeringen och används bland annat för beräkning av intäkter, förmåner eller avgifter. Pbb ändras årligen eftersom avsikten är att de ska spegla inflationen.

Prisbasbelopp 2018

Prisbasbelopp 2019

Här följer fyra tabeller som visar hur du ska redovisa de olika typerna av intäkter.

Intäkter från offentligt stöd och medlemsavgifter

Typ av intäkter

Så här redovisar du

1. Stöd enligt lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier
2. Stöd enligt lagen (2010:473) om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer
3. Stöd enligt lagen (2016:1109) om stöd till partigrupperna för riksdagsledamöternas arbete i riksdagen
4. Partistöd som har betalats till partiet med stöd av 4 kap. 29 och 30 §§ kommunallagen (2017:725)
5. Statligt eller kommunalt stöd till en ungdomsorganisation
6. Medlemsavgifter.

Du ska redovisa den totala summan av punkt 1-6 var för sig.

Är du ledamot ersättare ersättare ska inte redovisa intäkter från offentligt stöd och medlemsavgifter.

Bidrag från privatpersoner, företag och organisationer

Typ av bidrag

Till och med 0,005 pbb

0-227 kronor

Över 0,005 och upp till 0,5 pbb

228-22 750 kronor

Över 0,5 pbb

22 750 kronor

Bidrag från privatpersoner, företag, organisationer, föreningar och andra sammanslutningar samt stiftelser och fonder

Du ska redovisa den totala summan av samtliga bidrag, inklusive anonyma bidrag

Du ska redovisa summan av de här tre grupperna var för sig:

1. bidrag från privatpersoner

2. bidrag från ideella föreningar inom partiet eller inom sidoorganisationer till partiet*

3. övriga bidrag från företag, organisationer, föreningar och andra sammanslutningar samt stiftelser och fonder.

Du ska redovisa uppgifter om bidragsgivarens identitet, vilket slags bidrag som har lämnats och bidragets storlek. Varje bidrag från de här två grupperna ska redovisas var för sig:

1. bidrag från privatpersoner

2. övriga bidrag från företag, organisationer, föreningar och andra sammanslutningar samt stiftelser och fonder.

* För bidrag i den här gruppen ska du även redovisa intäkter som överstiger 0,5 ppb (22 750 kr).

Insamling, lotterier och övriga intäkter

Typ av intäkt

Så här redovosar du

Intäkter från insamling av kontanter

Varje insamling ska anges var för sig med uppgift om:

- det totala insamlade beloppet

- tid och plats för insamlingen.

Intäkter från lotterier som inte kräver tillstånd

Summering av det totala beloppet.

Intäkter från lotterier som kräver tillstånd från Lotteriinspektionen

Summering av det totala beloppet + antalet sålda lotter och pris per lott.

Övriga intäkter

 Ange summan av övriga intäkter och vad de huvudsakligen avser.

Intäkter i närstående verksamhet som bolag och stiftelser

Om partiet har bestämmande inflytande över ett bolag eller en stiftelse eller bedriver verksamhet i annan form ska du även redovisa insamlingar av kontanter och bidrag från enskilda som kommit stiftelsen eller bolaget till godo.

Förbud mot anonyma bidrag över 0,05 pbb

Det är inte tillåtet att ta emot anonyma bidrag som överstiger gränsvärdet 0,05 prisbasbelopp, 2 275 kronor gäller för år 2018.

Om du får ett anonymt bidrag måste du i första hand betala tillbaka den överstigande summan till givaren. Om det inte bedöms möjligt ska den överstigande summan betalas till Kammarkollegiet. Inbetalning ska göras senast tre månader efter utgången av det räkenskapsår eller kalenderår då bidraget togs emot.

Anonyma bidrag

Typ av bidrag

Upp till och med 0,005 pbb
0-227 kr

Över 0,005 pbb
228-2 275 kr

Över 0,05 pbb
2 275 kr

Anonyma bidrag

Se tabell Bidrag från privatpersoner, företag och organisationer

Antalet bidrag, storleken av varje bidrag och den totala summan av bidragen anges särskilt i intäktsredovisningen

Anonyma bidrag till den del värdet överstiger 0,05 pbb får inte tas emot

Om vår uppgift

Ta del av aktuell lagstiftning om insyn i partiers finansiering.

Insyn i hur politiska partier finansierar sin verksamhet

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-03-19