Försäkringsvillkor Statens tjänstereseförsäkring 2020

De här villkoren gäller från och med januari 2020 vid inrikes- och utrikesresor när din myndighet har tecknat en tjänstereseförsäkring.

Dokumentinformation

Typ av dokument: Försäkringsvillkor

Gäller från och med: 2020-01-01

Avsändare: Försäkringsavdelningen

1 Omfattning och självrisk

1.1 När och var gäller försäkringen?

Följande villkor gäller om inte särskilda villkor har avtalats mellan myndigheten och Kammarkollegiet. Sådana villkor anges då som avvikelser i den årliga försäkringsbekräftelsen från Kammarkollegiet till myndigheten.

Försäkringsskyddet gäller vid alla inrikes och utrikes tjänsteresor för myndighetens räkning. Skyddet gäller under hela bortovaron från tjänstestället eller bostaden eller annan plats där tjänsteresan börjar eller slutar. Vid en utrikes tjänsteresa gäller skyddet även under avbrott p.g.a. semester eller tjänstledighet på annan ort än resenärens vanliga verksamhetsort. För att ett sådant uppehåll ska anses vara ett avbrott i tjänsteresan och inte en fristående verksamhet, får uppehållet i tid inte vara längre än tiden i övrigt för tjänsteresan. Uppehållet får inte heller vara längre än 14 dagar sammanlagt. Vid semester längre än 14 dagar måste en privat försäkring tecknas för hela semesterperioden.

Det spelar ingen roll om semesterperioden förläggs före, under eller efter tjänsteresan.

Försäkringsskyddet gäller även i områden dit UD avråder från resor.

1.2 Vem gäller försäkringen för?

 • Alla anställda vid en statlig myndighet som är på en tjänsteresa för myndighetens räkning.

 • Konsulter som utför ett uppdrag för en myndighets räkning och som inte är anställda av ett konsultföretag.

 • Alla doktorander (forskarstuderande) som är på en tjänsteresa för en myndighets räkning.

 • Ledamöter i myndigheternas nämnder och styrelser som reser

till och från sammanträden och möten i dessa nämnder och styrelser omfattas när de företas av personer som inte har sitt tjänsteställe i den byggnad där sammanträdet eller mötet hålls.

 • Lokalanställda som är på en tjänsteresa för en myndighets räkning.

 • Uppdragstagare som är på en resa för myndighetens räkning och som utgår från Sverige, under förutsättning att de inte ingår i en av nedanstående personkategorier.

Följande personkategorier omfattas inte av tjänstereseförsäkringen:

 • Studenter

 • Medföljande anhöriga

 • Deltagare i Försvarsmaktens frivilligverksamhet. 

 • Värnpliktiga, rekryter och de som inställer sig till mönstring.

 • Konsulter som är anställda av ett konsultföretag

1.3 Vad är en tjänsteresa?

Med tjänsteresa avses en resa som företas på uppdrag av myndigheten av en anställd eller uppdragstagare hos myndigheten.

En tjänsteresa anses som tjänstgöring för myndighetens räkning om resan:

- har en direkt koppling till resenärens arbetsuppgifter vid myndigheten och

- är godkänd av myndigheten.

Om den verksamhet som föranlett resan inte utgör tjänstgöring för myndighetens räkning, kan det inte vara fråga om en tjänsteresa.

1.4 Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk.

Gå till innehållsförteckning