Försäkringsvillkor Reseförsäkring 2020

Denna försäkring kan tecknas av en statlig myndighet som önskar tillhandahålla ett reseskydd vid en resa som inte omfattas av myndighetens tjänstereseförsäkring.

Dokumentinformation

Typ av dokument: Försäkringsvillkor

Avsändare: Försäkringsavdelningen

Gäller från och med: 2020-01-01

Antal sidor vid utskrift: 18

1 Omfattning, definitioner och självrisk

1.1 Vem gäller försäkringen för?

Denna försäkring kan tecknas av en statlig myndighet som önskar tillhandahålla ett reseskydd vid en resa som inte omfattas av myndighetens tjänstereseförsäkring.

Beställning av en Reseförsäkring görs via ett formulär på Kammarkollegiets hemsida www.kammarkollegiet.se. Beställningen ska innehålla namn och personnummer på den person som ska försäkras samt uppgift om resmålet, försäkringstiden och myndighetens fakturaadress. Myndigheten får en försäkringsbekräftelse och en faktura på premien, vilken beräknas på antalet försäkrade persondygn.

Reseförsäkring kan inte tecknas för privata resor.

1.2 Var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller i hela världen under försäkringstiden. Den gäller även i områden dit UD avråder från resor.

1.3 Definitioner

Myndigheten

Med myndigheten avses den myndighet som tecknat försäkringen.

Sambo

Med sambo avses detsamma som i sambolagen (2003:376).

Basbelopp

Med basbelopp avses prisbasbelopp enligt 2 kap. 7 § socialförsäkringsbalken.

Olycksfall

Med olycksfall avses en kroppsskada orsakad av en ofrivillig och plötslig händelse med yttre våld mot kroppen. Överbelastnings- eller förslitnings skador räknas inte som olycksfall. Detsamma gäller hjärtinfarkt, hjärnblödning och dylikt samt sjukdom orsakad av bakterier, virus eller annat smittämne, som inte inträffat eller uppkommit i samband med en plötslig och ofrivillig händelse med yttre våld mot kroppen.

Som olycksfall anses även sjukdom eller skada som orsakats genom biologiskt eller kemiskt ämne, om det är sannolikt att någon uppsåtligen spritt det biologiska eller kemiska ämnet med syftet att orsaka sjukdom eller skada hos människor. Visar sig sjukdomen eller skadan först efter försäkringstiden, ska en medicinskt sakkunnigs bedömning läggas till grund för ställningstagandet i frågan om sjukdomen eller

skadan ska antas ha drabbat den försäkrade under försäkringstiden.

Skada vid tuggning eller bitning anses inte som en olycksfallsskada.

Anhörig

Med anhörig menas:

• Make/maka

• Registrerad partner

• Sambo som är folkbokförd på samma adress som den försäkrade

• Barn

• Barnbarn

• Syskon

• Föräldrar

• Mor- och farföräldrar

• Svärföräldrar*

• Svärdotter och svärson**

* Styvmor och styvfar***

* Föräldrar till make/maka, registrerad partner eller sådan sambo som avses ovan.

** Barns make/maka eller registrerade partner eller sådan sambo till barn som avses ovan.

***Förälders make/maka, registrerad partner eller sådan sambo till förälder som avses ovan.

Med nära anhörig (moment 2.2) avser make/maka, registrerad partner, sambo och barn. Om sådana anhöriga saknas räknas föräldrar som nära anhörig.

1.4 Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk.

2 Försäkringsskydd

2.1 Invaliditets- och dödsfallskapital

Vid olycksfall som leder till medicinsk invaliditet utbetalas ett invaliditetskapital i förhållande till den medicinska invaliditetsgraden. Vid en medicinsk invaliditet på hundra procent är kapitalet 22 basbelopp. Vid beräkningen används basbeloppet för det år invaliditeten fastställs. Beloppet utbetalas så snart den definitiva invaliditetsgraden har kunnat fastställas. Har så inte kunnat ske inom ett år från

olycksfallet, utbetalas ett preliminärt belopp i förhållande till den lägsta bestående invaliditetsgrad olycksfallet bedöms ge upphov till. Slutreglering sker därefter så snart den definitiva invaliditetsgraden har fastställts. Har detta inte kunnat ske inom tre år efter olycksfallet, görs en slutreglering enligt den då bedömda definitiva invaliditetsgraden. Eventuellt överskjutande preliminärt belopp återkrävs inte.

Ersättning lämnas inte för ärr.

Leder ett olycksfall inom tre år till döden, utbetalas ett dödsfallskapital.

Om den försäkrade inte upprättat ett särskilt förmånstagarförordnande för försäkringen, är make, registrerad partner eller sambo samt barn under 20 år eller - om sådana anhöriga saknas - legala arvingar förmånstagare.

Om en av de efterlevande är make, registrerad partner eller sambo eller om minst en av de efterlevande är den försäkrades barn under tjugo år, är beloppet 11 basbelopp.

Finns både make, registrerad partner eller sambo och barn under 20 år bland de efterlevande, är beloppet 22 basbelopp.

I övriga fall är det 6 basbelopp.

Vid beräkningen används basbeloppet för dödsåret. Från dödsfallskapitalet avräknas i förekommande fall vad som har utbetalats som invaliditetskapital.

Är make/maka, registrerad partner eller sambo och barn förmånstagare, ska halva försäkringsbeloppet tillfalla maken, den registrerade partnern eller sambon och återstoden den försäkrades bröstarvingar.

Om mål om äktenskapsskillnad eller upplösning av registrerat partnerskap pågick vid tiden för dödsfallet är make/maka respektive registrerad partner inte förmånstagare.

Om den försäkrade vill ha andra förmånstagare än de som anges ovan, måste ett särskilt förmånstagarförordnande upprättas. Ovan angivna belopp, beroende på efterlevandekrets, kan fördelas på det sätt den försäkrade själv anger i förmånstagarförordnandet. Blankett för detta tillhandahålls av Kammarkollegiet. Ett upprättat förordnande ska omgående ges in till Kammarkollegiet för förvaring.

För lokalanställda gäller i fråga om moment 2.1 Invaliditets- och dödsfallskapital - utöver de beloppsgränser som anges i momentet - även begränsningen till högst tre årslöner.

2.2 Anhörigs besöksresa

Vid den försäkrades dödsfall, livshotande skada eller livshotande sjukdom ersätts skäliga kostnader för nära anhörigas resa och logi i samband med ett (1) besök. Detsamma gäller i samband med begravning utomlands.

2.3 Avbrottsskydd

Har en resan avbrutits p.g.a.

– anhörigs allvarliga skada eller livshotande sjukdom,

– anhörigs dödsfall

– omfattande egendomsskada som drabbat den försäkrades privata egendom i Sverige eller

– naturkatastrof eller krigsliknande oroligheter i vistelselandet

ersätts den försäkrades nödvändiga och skäliga merkostnader för en hemresa till följd av avbrottet. Med hemresa avses resa till bostad i Sverige. Om den nära anhöriga befinner sig i annat land än Sverige kan försäkringen ersätta resekostnader till det landet. Kostnaderna får dock inte överstiga kostnaden för en resa till Sverige.

Försäkringen ersätter inte ny utresa.

Föreskrift

I första hand ska utställda färdhandlingar och bokningar utnyttjas. Vid behov ska ombokning ske. Då ersätts merkostnaden för ombokningen.

Sjukdom respektive dödsfall ska styrkas med läkarintyg respektive bevis om dödsfallet.

Anmärkning

Med omfattande egendomsskada avses att hela eller väsentlig del av den försäkrades bostad eller fritidshus har drabbats av t.ex. brand, vattenskada eller inbrott med omfattande skadegörelse eller egendomsförlust som följd.

2.4 Överfallsskydd

Ersättning för personskada i samband med överfall beräknas enligt 5 kapitlet 1 och 2 §§ skadeståndslagen (1972:207) med högst 3 000 000 SEK.

Ersättning utges i den mån den försäkrade inte inom den tid som är rimlig med hänsyn till skadan och behovet av ersättning får skadestånd av gärningsmannen, gärningsmannens försäkringsbolag eller annan, dock senast inom tre år efter anmälan till Kammarkollegiet. Om den försäkrade varit oaktsam kan ersättningen jämkas.

Försäkringen lämnar ingen ersättning för kränkning.

Föreskrift

Överfall ska omgående anmälas till polismyndigheten på orten. Den försäkrade ska uppvisa intyg om sådan anmälan. Om Kammarkollegiet begär det ska den försäkrade väcka skadeståndstalan mot gärningsmannen. Kammarkollegiet ersätter då alla kostnader som inte ersätts av annan.

Den försäkrade ska iaktta normal aktsamhet, dvs. om möjligt undvika farliga platser och situationer samt i övrigt göra vad som rimligen kan krävas för att undgå att drabbas av överfall eller annan skada. Vid oaktsamhet sätts ersättningen normalt ner till hälften, om omständigheterna inte är sådana att oaktsamheten varit ringa eller av ringa betydelse för försäkringsfallet. Har oaktsamheten varit särskilt allvarlig kan ersättningen helt falla bort. Detsamma gäller om den försäkrade varit påverkad av alkohol, sömnmedel, narkotika eller annat berusningsmedel eller utfört en uppsåtlig gärning som enligt svensk lag kan leda till minst dagsböter.

2.5 Sjuk-, tandvårds- och hemtransportskydd

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för akut sjukvård eller tandvård utomlands när den försäkrade, under utlandsvistelsen, drabbats av sjukdom eller olycksfall. För varje händelse ersätts sådana kostnader längst under en period av nittio dagar fr.o.m. den första kontakten med vårdgivare. Försäkringen

ersätter dessutom tandskador genom olycksfall i Sverige.

Vid sjukdom eller olycksfall under resa i den försäkrades hemland ska den försäkrade i första hand använda sig av sin egen allmänna eller privata försäkring.

Ersättning lämnas enligt nedanstående bestämmelser:

2.5.1 Sjukvård

Ersättning lämnas för nödvändiga, skäliga och styrkta kostnader för akut sjukvård utomlands. Försäkringen ersätter inte kostnader för hälsokontroll, vaccination, planerad vård eller mödravård.

Vid sjukdom eller olycksfall ersätter försäkringen styrkta telefonkostnader till/från Kammarkollegiet, vårdgivare och assistansföretag upp till 1 500 SEK.

Eventuella merkostnader (exempelvis kost, logi och ombokning av biljett) ersätts ej.

Begränsning

Vid graviditet ersätts kostnader för akut vård utomlands för den försäkrade i samband med nedkomst, missfall eller andra allvarliga komplikationer före utgången av den 28:e graviditetsveckan (27+6). Andra kostnader för vård i samband med graviditet eller nedkomst ersätts inte.

2.5.2 Tandvård

Ersättning lämnas för nödvändiga, skäliga och styrkta kostnader för akut tandvård utomlands. Akut tandvård innebär behandling som medför att patienten blir smärt- och infektionsfri, att eventuella synliga tandluckor fylls provisoriskt samt att det blir en (1) fungerande tuggyta.

Har en tandskada uppkommit genom ett olycksfall utomlands ersätts dessutom nödvändiga och skäliga kostnader för fortsatt behandling i Sverige av tandskadan under som längst tre år från skadedagen, om kostnaden inte kan ersättas av annan. Detsamma gäller beträffande tandskador genom olycksfall i Sverige. Både behandling och kostnad ska på förhand godkännas av Kammarkollegiet.

Är en tandskada en arbetsskada ska Försäkringskassan pröva frågan om ersättning för tandvårdskostnaderna först. Därefter tar Kammarkollegiet ställning till om tandskadan kan ersättas enligt detta moment.

Begränsning

Vid tandskada som uppstått vid tuggning eller bitning lämnas endast ersättning för den akuta behandling som utförts utomlands.

När det gäller implantatbehandling eller skalfasader lämnar försäkringen endast ersättning om behandlingen är av sådant slag som ersätts av den allmänna tandvårdsförsäkringen.

Vid olycksfall kan försäkringen ersätta även sådan tandvård som inte ersätts av den allmänna tandvårdsförsäkringen.

Försäkringen ersätter endast en (1) permanent behandling.

2.5.3 Hemtransport

Försäkringen ersätter nödvändiga, skäliga och styrkta merkostnader för hemtransport till Sverige av den försäkrade p.g.a. att han eller hon drabbats av en allvarlig sjukdom eller en omfattande personskada utomlands. Försäkringen ersätter även kostnaden för hemtransport till Sverige av avliden.

Om den försäkrades hemvist är i ett annat land än Sverige kan försäkringen ersätta hemtransport dit, förutsatt att kostnaderna inte överstiger kostnaden för en motsvarande hemtransport till Sverige.

Om Falck Global Assistance rekommenderar en hemtransport och den försäkrade motsätter sig detta kan Kammarkollegiet neka ersättning för fortsatt vård i utlandet för den aktuella sjukdomen/personskadan.

Föreskrift till 2.5

Vid allvarlig sjukdom, intagning på sjukhus, behov av hemtransport eller annan aktiv skadehjälp utomlands måste den försäkrade först kontakta Falck Global Assistance innan sjukhusvården eller hemtransporten påbörjas.

Tel + 46 8 587 717 49

Fax + 46 8 505 939 13

E-post fga.se@falck.com

Anmärkning till 2.5

Sverige har f.n. avtal om sjukvårdsförmåner med länderna som är medlemmar i EU/EES, Schweiz samt med några konventionsländer.

Den som ska resa till ett land inom EU/EES-land, Schweiz eller till ett annat konventionsland, ska ha med sig ett intyg från Försäkringskassan som visar att han eller hon tillhör denna, så att han eller hon säkert får sjukvård enligt EU/EES-reglerna respektive enligt konventionen, dvs. utan annan kostnad än en eventuell patientavgift.

Den som ska resa till ett icke-konventionsland, bör ha med sig ett personligt försäkringskort (Medical insurance card). Underlag för sådana kort tillhandahålls av Kammarkollegiet och utfärdas av respektive myndighet. Syftet med kortet är att den försäkrade snabbt ska få tillgång till akut sjukvård genom att sjukvårdsinrättningen genast kan konstatera att det finns en

försäkring som täcker kostnaderna.

Den som blir sjuk vid tillfällig vistelse i ett annat EU/EES-land eller Schweiz ska lämna in en ansökan till Försäkringskassan, som prövar om det rörde sig om sådan vård som det kan utgå ersättning för. Till ansökan ska kvitton och annan dokumentation om vården bifogas. Kammarkollegiet har rätt att begära fullmakt från den försäkrade som innefattar att ansöka om ersättning i efterhand för vårdkostnader i annat EU/EES-land samt att ta emot sådan ersättning för den försäkrades räkning.

2.6 Egendomsskydd

Skada på eller förlust av den försäkrades medförda eller under resan anskaffade privata lösöre ersätts med sammanlagt högst 40 000 SEK. Förlust av pengar och värdehandlingar ersätts med högst 5 000 SEK. Smycken och klockor ersätts med högst 10 000 SEK per föremål. Ersättningen kan jämkas om den försäkrade varit oaktsam. Detsamma gäller om den försäkrade inte anmält eller försökt begränsa skadan.

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga merkostnader som är en direkt följd av en ersättningsbar skada upp till 5 000 SEK. Exempel på sådana kostnader är:

– telefonkostnader för att spärra kontokort/bankkort/ kreditkort

– resekostnader för att göra polisanmälan eller skaffa nytt pass

– nya nycklar/nytt lås till den försäkrades privata bostad eller privata fordon.

Försäkringen gäller inte följande:

1. Skada på eller förlust av kontanter, resehandlingar, föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor och ädelstenar, armbandsur, antikviteter, konstföremål, kamera, mobiltelefon, surfplatta, dator eller annan elektronisk utrustning med tillbehör, alkoholhaltiga drycker, tobak eller annan ömtålig eller stöldbegärlig egendom, om sådan egendom lämnats för transport, pollettering eller förvaring på annat sätt.

2. Funktionsfel som uppstått utan samband med en plötslig, oförutsedd och utifrån kommande skadehändelse. Skada eller funktionsfel på grund av klimat eller miljöpåverkan (t.ex. fuktskada, påverkan av sand, rost eller smuts).

3. Skada genom skavning eller slitage, ytliga skador såsom bucklor eller

repor utan väsentlig inverkan på användbarheten.

4. Skada eller förlust som kan ersättas genom annan försäkring,

transportföretag, hotell eller liknande.

5. Skada på sportredskap under användning.

6. Skada på eller förlust av motordrivet fordon, båt, luftfartyg, hus- eller

släpvagn, flyttgods eller djur (jfr dock moment 2.11).

7. Inköp, uttag eller utnyttjande som gjorts med hjälp av stulet, kopierat eller förlorat kontokort, kreditkort, SIM kort eller liknande.

8. Appar eller mediafiler till datorer, mobiltelefoner, surfplattor eller liknande.

Anmärkning

Ömtålig eller stöldbegärlig egendom ska medföras som handbagage. Man bör vara medveten om att stölder ur incheckade låsta väskor inte är ovanliga.

Kammarkollegiet övertar äganderätten till förlorad egendom som Kammarkollegiet ersatt. Kommer föremål som ersatts till rätta, ska den försäkrade snarast meddela Kammarkollegiet detta.

Föreskrift

Den försäkrade måste uppvisa intyg om anmälan enligt följande:

Stöld ska omedelbart anmälas till polismyndigheten på orten. Stöld på hotell ska dessutom anmälas till hotellet. Skada på eller förlust av transporterad egendom ska anmälas till transportföretaget. I första hand ska hotellets respektive transportföretagets ansvar, åtaganden eller erbjudanden efterfrågas och utnyttjas.

Oaktsamhet

Den försäkrade måste iaktta normal aktsamhet, dvs. handha och förvara egendomen på betryggande sätt samt i övrigt göra vad som rimligen kan krävas för att undgå att drabbas av stöld eller annan skada. Att exempelvis lämna kvar pengar i ett hotellrum eller att lämna kvar stöldbegärlig egendom i en bil anses i regel som oaktsamt. Vid

oaktsamhet sätts ersättningen normalt ner till hälften, om omständigheterna inte visar att oaktsamheten varit ringa eller av ringa betydelse för försäkringsfallet. Har oaktsamheten varit av särskilt allvarlig natur kan rätten till ersättning helt falla bort. Om den försäkrade har glömt, tappat eller förlagt egendomen sker jämkning i normalfallet till 50 procent.

Ersättningsregler

Vid egendomsskada ersätts styrkt reparationskostnad, dock högst med det belopp som svarar mot egendomens marknadsvärde före skadan. Vid skada eller förlust lämnas ersättning endast om den försäkrade kan styrka innehavet och skadan eller förlusten av egendomen.

Vid förlust eller en skada som inte är reparabel ersätts egendomens marknadsvärde före skadan. Kan ett faktiskt marknadsvärde inte fastställas, beräknas värdet till återanskaffningskostnaden med avdrag för ålder och bruk. Avdrag för ålder och bruk görs med tio procent per år fr.o.m. andra året efter förvärvsåret, dock högst med sjuttio procent. För kläder, skor, stövlar görs dock avdrag för ålder och bruk med tjugo procent per år fr.o.m. första året efter förvärvsåret, dock högst

med sjuttio procent. För mobiltelefoner görs avdrag för ålder och bruk med tjugofem procent per år fr.o.m. första året efter förvärvsåret dock högst med sjuttio procent.

För förbrukningsartiklar som t.ex. smink, parfym och hygienartiklar samt underkläder lämnas ersättning med max 50 procent av nypriset.

2.7 Resgodsförsening

Vid mer än två timmars försening av inskrivet resgods vid utresa, ersätts nödvändiga, skäliga och styrkta kostnader för inköp på resmålet med högst 5 000 SEK.

Föreskrift

Den försäkrade måste uppvisa intyg om förseningen från transportföretaget. I första hand ska transportföretagets ansvar, åtaganden eller erbjudanden efterfrågas och utnyttjas.

2.8 Kris- och katastrofskydd

Om den försäkrade befinner sig i ett land som drabbas av naturkatastrof eller krigsliknande oroligheter och på grund av dessa omständigheter tvingas förlänga sin restid, ta sig till en säkrare plats eller ändra sin boendeform kan ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga merkostnader för resor, kost och logi. Om den försäkrade råkar ut för akut psykisk kris i samband med att den försäkrade själv drabbas av eller bevittnar överfall, hot, svår sjukdom, olycka eller naturkatastrof kan försäkringen ersätta upp till fem behandlingar hos en psykolog, kurator eller motsvarande. Behövs ytterligare behandling kontaktas Kammarkollegiet eller Falck Global Assistance. Vid överfall kan även kristerapi i Sverige ersättas. Vid överfall se även punkt 2.4.

Ersättning kan lämnas med sammanlagt högst 5 000 SEK. Kostnader ska styrkas med originalkvitton.

2.9 Kontant skadehjälp

Om den försäkrade p.g.a. stöld eller annan ersättningsgill skada är i omedelbart behov av pengar, kan upp till 10 000 SEK i lämplig valuta överföras från Falck Global Assistance som lån till den försäkrade

Anmärkning

En utbetalning från Falck Global Assistance är inte att anse som skade-ersättning, utan som ett lån från Kammarkollegiet till den försäkrade. Vid skaderegleringen dras lånesumman av från skadeersättningen. I förekommande fall är den försäkrade således skyldig att återbetala skillnaden mellan lånet och skadeersättningen till Kammarkollegiet. Falck Global Assistance kan nås dygnet runt på tel. + 46 8 587 717 49 eller fax + 46 8 505 939 13 alternativt e-post fga.se@falck.com.

2.10 Ansvarsskydd

Om den försäkrade blir krävd på skadestånd p.g.a. en händelse som inträffat under försäkringstiden åtar sig Kammarkollegiet gentemot den försäkrade att:

1. utreda om skadeståndsskyldighet föreligger,

2. förhandla med motparten,

3. föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala de rättegångs- eller skiljemannakostnader som

den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala och som inte kan ges av

motpart eller annan samt

4. betala det skadestånd den försäkrade enligt gällande skadeståndsrätt är skyldig att utge, dock högst 5 000 000 SEK.

Försäkringen gäller inte följande:

1. Skadeståndskrav mot den försäkrade såsom ägare, brukare eller förare av motordrivet fordon, båt eller flygplan.

2. Skadeståndsanspråk som omfattas av myndighetens eller en annan

arbetsgivares principalansvar.

3. Skada som uppstått i samband med att den försäkrade utfört en gärning för vilken enligt svensk lag fängelse ingår i straffskalan.

4. Skadeståndskrav mot den försäkrade eller medföljande familjemedlem som avser någon form av skada genom slitage eller vanvård av en hyrd eller lånad bostad.

Försäkringen gäller dock för skadeståndskrav från annan än biluthyraren/bilägaren mot den försäkrade som förare utomlands av en där hyrd eller lånad bil, i den mån kravet inte täcks av bilens trafikförsäkring eller annan motsvarande försäkring.

Föreskrift

Kammarkollegiet blir inte bundet av att den försäkrade i förväg utfäster sig att ersätta eventuell skada, medger skadeståndsskyldighet eller godkänner ersättningskrav. Framställs krav ska den försäkrade hänvisa till ansvarsförsäkringen hos Kammarkollegiet. Den försäkrade bör anteckna namn, adress och telefonnummer till vittnen och andra som kan lämna upplysningar om det inträffade.

2.11 Rättsskydd

Om den försäkrade som privatperson kräver någon på skadestånd p.g.a. en händelse som inträffat under försäkringstiden ersätts den försäkrades skäliga ombudskostnader om dessa inte kan betalas av motpart eller annan eller genom allmän rättshjälp. Dessutom ersätts i förekommande fall de rättegångskostnader den försäkrade av domstol åläggs att betala till motpart.

Den försäkrade ska i första hand anlita svensk advokat som ombud. Vid tvist utomlands måste den försäkrade anlita ombud som Kammarkollegiet bestämmer.

Högsta ersättningsbelopp är 200 000 SEK.

Rättsskyddet gäller inte för tvister som avser lägre belopp än

15 000 SEK.

2.12 Självriskskydd

Vid resa med den försäkrades privata bil eller MC (ej hyrbil) ersätts självrisken i trafik-, delkasko- eller vagnskadeförsäkringen/garantin med sammanlagt högst 6 000 SEK, förutsatt

– att skadan har reglerats genom bilens försäkring,

– att skadekostnaden överstiger självrisken samt

– att självrisken inte kan ersättas av annan.

Kostnader för hyrbil under reparationstiden ersätts inte. Förlust av bonus eller motsvarande ersätts inte.

3 Skadeanmälan

En skadeanmälan ska undertecknas av både den försäkrade och myndigheten. Dessutom ska den som begär ersättning

1. vid stöld eller överfall bifoga intyg om anmälan utfärdat av polisen på

den ort där skadan inträffat,

2. vid skada, stöld eller förlust som inträffat under transport eller på hotell bifoga intyg om anmälan utfärdat av transportföretaget respektive

hotellet,

3. vid försening av inskrivet resgods bifoga intyg utfärdat av

transportföretaget,

4. lämna specificerat krav på ersättning samt bifoga kvitton i original eller andra

verifikationer,

5. om annan försäkring gäller för samma skada, upplysa Kammarkollegiet om detta samt

6. på begäran av Kammarkollegiet lämna upplysningar och tillhandahålla läkarintyg och andra handlingar som kollegiet behöver för att reglera skadan samt medverka till att besiktning av skadad egendom kan ske.

Föreskrift

Åsidosätter den försäkrade åligganden enligt villkoren i Reseförsäkringen kan ersättningen minskas eller helt falla bort.

Kommentar

Om kontakt tagits med Falck Global Assistance med anledning av en skada ska skadeanmälan alltid skickas in till Kammarkollegiet, även om den försäkrade inte har några ersättningsanspråk mot försäkringen. Detsamma gäller om den försäkrade utomlands erhållit sjuk- eller tandvårdsbehandling och i samband därmed hänvisat till Reseförsäkringen eller Kammarkollegiet.

4 Allmänna villkor

4.1 Annan försäkring

Med undantag för invaliditets- och dödsfallskapitalen ersätter försäkringen skada eller kostnad endast i den mån den inte kan ersättas av annan försäkring, förordning eller lag.

4.2 Preskription

Rätten till ersättning upphör tre år efter skadedagen om anmälan dessförinnan inte inkommit till Kammarkollegiet. I fråga om ansvarsskyddet anses skadedagen vara den dag krav framställs mot den försäkrade. I övriga fall är skadedagen dagen för den händelse som ligger till grund för försäkringsfallet.

4.3 Återkrav

I den mån Kammarkollegiet har betalat ersättning i ett försäkringsfall, övertar kollegiet den försäkrades rätt gentemot annan som är ansvarig för skadan.

4.4 Gemensamt skadeanmälningsregister, GSR

Kammarkollegiet äger rätt att i försäkringsbranschens gemensamma skaderegister, GSR, registrera anmälda skador med anledning av försäkringen.

5 Definitioner

Akut sjukdom

Hastigt påkommen och relativt kortvarig medicinsk åkomma vilken kan behöva behandlas omgående.

Akut sjukvård

Med akut sjukvård avses detsamma som med begreppen omedelbar sjukvård i 4 § Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

Akut tandvård

Med akut tandvård avses detsamma som med begreppet omedelbar tandvård i 6 § tandvårdslagen (1985:125). Akut tandvård innebär att patienten blir smärt- och infektionsfri, har en (1) fungerande tuggyta samt att eventuella synliga tandluckor fylls provisoriskt. Med synlig tandlucka menas hel eller delvis förlust av någon av de tio främsta tänderna i under- respektive överkäke.

Anhörig

Med anhörig menas:

• Make/maka

• Registrerad partner

• Sambo som är folkbokförd på samma adress som den försäkrade

• Barn

• Barnbarn

• Syskon

• Föräldrar

• Mor- och farföräldrar

• Svärföräldrar*

• Svärdotter och svärson**

* Styvmor och styvfar***

* Föräldrar till make/maka, registrerad partner eller sådan sambo som avses ovan.

** Barns make/maka eller registrerade partner eller sådan sambo till barn som avses ovan.

***Förälders make/maka, registrerad partner eller sådan sambo till förälder som avses ovan.

Med nära anhörig (moment 2.2) avser make/maka, registrerad partner, sambo och barn. Om sådana anhöriga saknas räknas föräldrar som nära anhörig.

Basbelopp

Med basbelopp avses prisbasbelopp enligt 2 kap. 7 § socialförsäkringsbalken.

Krigsliknande oroligheter

Med krigsliknande oroligheter avses t.ex. revolution, uppror, terror och väpnade konflikter.

Myndigheten

Med myndigheten avses den myndighet som tecknat försäkringen.

Naturkatastrof

Med naturkatastrof avses t.ex. jordbävning, vulkanutbrott, tsunami, orkan och omfattande översvämningar.

Nödvändiga och skäliga kostnader

Med nödvändiga och skäliga kostnader avses vad som är brukligt och sedvanligt både när det gäller kostnadens storlek och art samt med hänsyn tagen till omständigheter såsom tidpunkt, plats m.m.

Olycksfall

Med olycksfall avses en kroppsskada orsakad av en ofrivillig och plötslig händelse med yttre våld mot kroppen. Överbelastnings- eller förslitningsskador samt vridning mot annat än knä räknas inte som olycksfall. Detsamma gäller hjärtinfarkt, hjärnblödning och dylikt samt sjukdom orsakad av bakterier, virus eller annat smittämne, som inte inträffat eller uppkommit i samband med en plötslig och ofrivillig händelse med yttre våld mot kroppen.

Som olycksfall anses även sjukdom eller skada som orsakats genom biologiskt eller kemiskt ämne, om det är sannolikt att någon uppsåtligen spritt det biologiska eller kemiska ämnet med syftet att orsaka sjukdom eller skada hos människor. Visar sig sjukdomen eller skadan först efter försäkringstiden, ska en medicinskt sakkunnigs bedömning läggas till grund för ställningstagandet i frågan om sjukdomen eller

skadan ska antas ha drabbat den försäkrade under försäkringstiden.

Skada vid tuggning eller bitning anses inte som en olycksfallsskada.

Resenären

Med resenären avses den person som kan omfattas av försäkringsskyddet.

Sambo

Med sambo avses detsamma som i sambolagen (2003:376).

Uppdragstagare

Med uppdragstagare avses en person som utför ett uppdrag för en myndighets räkning och som inte är anställd av myndigheten.

Överfall

Med överfall avses skada genom våld på person, oprovocerat och utan medgivande.

Gå till innehållsförteckning